Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o możliwości odzyskania przez rolników części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2012 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: sportu, pomocy społecznej, kultury oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2012 roku przez organizacje prowadzące...

Wybory uzupełniające na ławników.

Wybory uzupełniające na ławników. Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuję, że na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające ławników do Sądu Rejonowego we Lwówku Śląskim. W związku z powyższym Rada Miejska Gminy Mirsk wybierać będzie 1 ławnika do Sądu...

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mirsk na lata 2010 -2017”.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) informuję o odstąpieniu...

Informacje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Lwówku Śląskim w sprawie oceny jakości wody z wodociągów sieciowych w Gminie Mirsk za III kwartał 2011 roku.

Informacje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Lwówku Śląskim w sprawie oceny jakości wody z wodociągów sieciowych w Gminie Mirsk za III kwartał 2011 roku. Na podstawie § 16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::