Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Mirsk, pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk reprezentowanej przez Pełnomocnika - Pana Franciszka Sudół, FRANS-BUD projektowanie, wykonawstwo, nadzór w budownictwie, Lisowice 71A, 59-230 Prochowice w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO” na działce nr 447; obręb ewidencyjny Orłowice, gmina Mirsk.

Mirsk, dnia 19.05.2017 r. PP.6733.6.2017.2 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) ...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieniu", na działce nr 38/4, obręb Kamień, gmina Mirsk.

PP.6733.3.2017.11 Mirsk, dnia 05.05.2017 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobicy” w granicach działki nr 174/4, obręb Krobica, gmina Mirsk.

Mirsk, dnia 28.04.2017 r. PP.6733.2.2017.12 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk informujące o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie stawu ziemnego rybnego o powierzchni lustra wody 0,55 ha w miejscowości Wola Augustowska, gmina Mirsk, powiat lwówecki, woj. dolnośląskie, działka nr 522 obręb Giebułtów” .

Mirsk, dnia 14. 04. 2017 r. ROŚ. 6220.7.2016.10.2017 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wszczęciu postępowanie administracyjne na wniosek Pana Franciszka Sudół, Frans-Bud projektowanie, wykonawstwo, nadzór w budownictwie, Lisowice 71A, 59-230 Prochowice, który działa w imieniu Gminy Mirsk, pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieniu” w granicach działki nr 38/4; obręb ewidencyjny Kamień, gmina Mirsk.

Mirsk, dnia 21.03.2017 r. PP.6733.3.2017.2 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) ...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Franciszka Sudół, FRANS-BUD projektowanie, wykonawstwo, nadzór w budownictwie, Lisowice 71A, 59-230 Prochowice, który działa w imieniu Gminy Mirsk, plac Wolności 39, 59-630 Mirsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobicy" w granicach działki nr 174/4 obręb ewidencyjny Krobica, gmina Mirsk"

Mirsk, dnia 21.03.2017 r. PP.6733.2.2017.3 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) ...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gmiy Mirsk, ogłoszonego w dniu 15 grudnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 168/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2017 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk, ogłoszonego w dniu 15 grudnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 168/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2017 r. w zakresie kultury fizycznej...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::