Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wydaniu decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa stacji 20/20 kV R-64 Orłowice wraz z wieżą antenową", na działce nr 74/10, obręb Krobica, gmina Mirsk.

PP.6733.5.2016.12 Mirsk, dnia 09.06.2016 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Orłowice" w granicach działek o numerach: 85, 493; obręb Orłowice, gmina Mirsk.

PP.6733.4.2016.9 Mirsk, dnia 25.05.2016 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r....

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Przystosowanie oddziału przedszkolnego do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej w Rębiszowie", w granicach działki nr 450; obręb Rębiszów, gmina Mirsk.

PP.6733.3.2016.10 Mirsk, dnia 10.05.2016 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Jeleniej Górze, ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra w imieniu, której działa pełnomocnik: Pan Jerzy Napierała, Biuro Projektowo – Wykonawcze, EnergoTelProjekt Sp. z o.o., ul. Gronostajowa 9, 61-065 Poznań, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa stacji 20/20 kV R-64 Orłowice wraz z wieżą antenową" w ...

PP.6733.5.2016.3 Mirsk, dnia 27.04.2016 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) z a w i...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy Mirsk w 2016 roku, w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy Mirsk w 2016 roku, w zakresie kultury fizycznej i sportu. § 1. Rodzaj zadania oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację. Działalność dotycząca upowszechniania kultury fizycznej i sportu, poprzez propagowanie...

Ogłoszenie Burmistrza Miasat i Gminy Mirsk o zaproszeniu przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) do pracy w komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert, na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2016 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu.

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) do pracy w komisji konkursowej, opiniującej oferty...

Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w gminie Mirsk, ogłoszonego w dniu 25 lutego 2016 roku, Zarządzeniem Nr 17/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2016 r. w zakresie pomocy społecznej oraz ratownictwa i ochrony ludności.

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w gminie Mirsk, ogłoszonego w dniu 25 lutego 2016 roku, Zarządzeniem Nr 17/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2016 r. w zakresie pomocy społecznej...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::