Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Jana Adamkiewicza zam. przy ul. Kazimierza Wielkiego 11, 59-800 Lubań, który działa w imieniu Gminy Mirsk, pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "przystosowanie oddziału przedszkolnego do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej w Rębiszowie" w granicach działki nr: 450; obręb ...

PP.6733.3.2016.2 Mirsk, dnia 14.03.2016 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) z a w...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w sprawie zaproszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert, na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2016 r. w zakresie pomocy społecznej oraz ratownictwa i ochrony ludności.

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) do pracy w komisji konkursowej, opiniującej oferty...

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2016 roku, w zakresie pomocy społecznej oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2016 roku, w zakresie pomocy społecznej oraz ratownictwa i ochrony ludności. § 1. Rodzaje zadań oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację. 1. Pomoc społeczna - 6.000 zł. Działalność polegająca...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "przystosowanie"oddziału przedszkolnego do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w budynku szkoły podstawowej" w granicach działki nr: 357/2; obręb ewidencyjny Giebułtów, gmina Mirsk.

PP.6733.7.2015.10 Mirsk, dnia 15.02.2016 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "przystosowanie oddziału przedszkolnego do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w budynku szkoły podstawowej" w granicach działki nr: 112/1; obręb ewidencyjny Krobica, gmina Mirsk.

PP.6733.6.2015.11 Mirsk, dnia 15.02.2016 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016...

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na budowę studni.

O G Ł O S Z E N I E o naborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na budowę studni. Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk realizując uchwałę nr XV/93/15 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2015r. zaprasza mieszkańców Gminy Mirsk do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wszczęciu w dniu 25.01.2016 r. postępowania administracyjnego na wniosek Pana Wiesława Ryszarda Borowskiego który działa w imieniu Gminy Mirsk, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Proszowa w granicach działek nr:123, 136, 140, 149, 153, 154, 155, 156, 158, 225, 279, 285, 293/1, 293/2,2933,308,310 obręb Proszowa

Mirsk, dnia 25.01.2016 r. PP.6733.2.2016.2 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) z a w...

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk nr 4/2016 z dnia 20.01.2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2016 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kulturyi ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk nr 4/2016 z dnia 20.01.2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2016 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kulturyi ochrony dziedzictwa narodowego oraz...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::