Prawo miejscowe

Ogłoszenie - zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim oraz Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze na nową kadencję 2016-2019.


OGŁOSZENIE

 

Informuję, że do dnia 30 czerwca 2015 roku w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, przy placu Wolności 39, pok. nr 1, w godzinach pracy urzędu przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim oraz Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze na nową kadencję 2016-2019.

 

Stosowanie do uchwały Kolegium Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Rada Miejska Gminy Mirsk powinna wybrać:


1. do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim 2 ławników,


2. do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze 1 ławnika.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:


1. Prezesi właściwych sądów,


2. Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,


3. Co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:


1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,


2. Jest nieskazitelnego charakteru,


3. Ukończył 30 lat,


4. Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,


5. Nie przekroczył 70 lat,


6. Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,


7. Posiada co najmniej wykształcenie średnie,


Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość sprawa pracowniczych.

 

Ławnikami nie mogą być:


1. Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,


2. Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,


3. Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,


4. Adwokaci i aplikanci adwokaccy,


5. Radcy prawni i aplikanci radcowscy,


6. Duchowni,


7. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej,


8. Funkcjonariusze Służby Więziennej,


9. Radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:


1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,


2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,


3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,


4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;


5. Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.


Dokumenty wymienione w pkt 1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.


Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.


Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.


Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2015r. Termin ten jest ostateczny i nie podlega przywróceniu. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miejskiej Gminy Mirsk po 30 czerwca 2015 roku, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.


Karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory oświadczeń i listy osób popierających kandydata są dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mirsk http://bip.mirsk.pl w zakładce Wybory – ławników, a także w biurze Rady Miejskiej Gminy Mirsk.

 

                                                                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

                                                                                                                               /-/ Andrzej Jasiński

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.05.2015r.
Dokument wytworzony przez: Specjalista ds. obsługi Rady Miejskiej Gminy Mirsk
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Paszko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2015 11:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 5960
27 maja 2015 11:58 Radosław Kuźniar - Dodanie załącznika [informacja_prezesa_sadu_okregowego_w_jeleniej_gorze.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 maja 2015 11:57 Radosław Kuźniar - Dodanie załącznika [lista_podpisy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 maja 2015 11:57 Radosław Kuźniar - Dodanie załącznika [oswiadczenie_kandytata_ze_nie_jest_prowadzone_przeciwko_niemu_postepo wanie_o_przestepstwo_scigane_z_oskarzenia_publicznego_lub_przestepstwo _skarbowe.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::