Prawo miejscowe

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk - zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim na nową kadencję 2020-2023.


OGŁOSZENIE

Informuję, że do dnia 1 lipca 2019 roku w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, przy placu Wolności 39, pok. nr 1, w godzinach pracy urzędu przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim  na nową kadencję 2020-2023.


Stosowanie do uchwały Kolegium Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Rada Miejska Gminy Mirsk powinna wybrać:
- do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim 2 ławników.


Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:
1. Prezesi właściwych sądów,
2. Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
3. Co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. Jest nieskazitelnego charakteru,
3. Ukończył 30 lat,
4. Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5. Nie przekroczył 70 lat,
6. Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. Pposiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:
1. Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2. Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3. Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4. Adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5. Radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6. Duchowni,
7. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8. Funkcjonariusze Służby Więziennej,
9. Radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 27 października  2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz.1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5. Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w pkt 1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.


Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.


Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.


Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa w dniu 1 lipca    2019r. Termin ten jest ostateczny i nie podlega przywróceniu. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miejskiej Gminy Mirsk po 1 lipca 2019 roku, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.


Karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory oświadczeń i listy osób popierających kandydata są dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mirsk www.bip.mirsk.pl w zakładce Wybory - Ławników, a także w biurze Rady Miejskiej Gminy Mirsk.


                                                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

                                                                                                        /-/ Andrzej Jasiński

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 czerwca 2019 09:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 227
04 czerwca 2019 09:41 (Radosław Kuźniar) - Dodanie załącznika [oswiadczenie_ze_nie_jest_lub_nie_byl_pozbawiony_wladzy_rodzicielskiej _a_takze_ze_wladza_rodzicielska_nie_zostala_mu_ograniczona_ani_zawiesz ona.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 09:41 (Radosław Kuźniar) - Dodanie załącznika [oswiadczenie_kandytata_ze_nie_jest_prowadzone_przeciwko_niemu_postepo wanie_o_przestepstwo_scigane_z_oskarzenia_publicznego_lub_przestepstwo _skarbowe.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 09:41 (Radosław Kuźniar) - Dodanie załącznika [lista_osob_zglaszajacych_kandydata.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::