Aktualności

XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 29.03.2018 r.

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XLII sesję Rady, która odbędzie się 29 marca 2018 r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 27.02.2018 r.

 2. Bezpieczeństwo publiczne w Gminie Mirsk:

a) wystąpienie Burmistrza,

b) wystąpienie zaproszonych gości,

c) dyskusja,

d) podjęcie ewentualnych wniosków.

3.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

c)  zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

d) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

e) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

f) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

g) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

h) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

i)  zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

j)  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,

k) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,

l)  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,

m) zmiany uchwały nr XL/319/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 15.01.2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Mirsk,

n)  zmian budżetu na 2018 rok,

o)  podziału Gminy Mirsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

p) podziału Gminy Mirsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych,

q) określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirsk w 2018 roku,

r) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020,

s) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018,

t)  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mirsk,

u) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Mirsk po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat,

v)  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Mirsk po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat,

4.  Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

5.  Interpelacje, zapytania, wnioski, opinie.

6.  Sprawy różne.

7.  Informacje i komunikaty, korespondencja przewodniczącej Rady.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.03.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej Gminy Mirsk
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Miluta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2018 12:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Miluta
Ilość wyświetleń: 227
26 marca 2018 12:57 Agnieszka Miluta - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 marca 2018 12:54 Agnieszka Miluta - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::