Konkursy na stanowisko

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku przy ul. Betleja 32.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku przy ul. Betleja 32

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60 poz. 373 z  późn. zm.).

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)


1. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).


2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w prawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

                      

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w skład, którego wchodzi: szkoła podstawowa i przedszkole;

 

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

 

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający  w szczególności informację o:


– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo


– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo


– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

 

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;

 

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

 

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym [1];

 

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa  w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 168);

 

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1388) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;

 

11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

 

12) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

 

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

 

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

 

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z  ustawą z  dnia  29  sierpnia  1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  (tekst jednolity Dz. U. z  2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

3. Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 4, 5, 11, 12.


4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku” w terminie do dnia 08 czerwca 2015 r. do godz. 16.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, plac Wolności 39, 59-630 Mirsk (pokój nr 1). Ofert złożone po terminie nie będą objęte procedurą konkursową. W przypadku przesłania oferty pocztą, o dacie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Mirsk.

 

5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk.

 

6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

 

                                                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk
 
                                                                                                                     /-/ Andrzej Jasiński


[1]  Zaświadczenie lekarskie wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.).


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.05.2015r.
Dokument wytworzony przez: Inspektor ds. oświaty służby zdrowia i kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alicja Janus
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2015 11:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 2461
22 maja 2015 12:03 (Radosław Kuźniar) - Dodanie załącznika [zarzadzenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 maja 2015 11:58 (Radosław Kuźniar) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 maja 2015 11:57 (Radosław Kuźniar) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirsk::