Nabór pracowników

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku.

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku.

 

Jednostka

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku

ul. A. Mickiewicza 38

59-630  Mirsk

Określenie stanowiska

Stanowisko – Inspektor ds. wodno-kanalizacyjnych

Termin składania dokumentów

14.09.2020 roku(poniedziałek) do godziny 15:00

 

Ilość etatów

1

Wymiar czasu pracy

Pełny wymiar czasu pracy

Wymagania związane ze stanowiskiem

1.Wymagania niezbędne-konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

   1) Wykształcenie średnie (min. 3 letni staż pracy) lub wyższe (min. roczny staż pracy)  

       preferowana specjalność: inżynieria środowiska, ochrona środowiska lub pokrewne,

   2) Obywatelstwo polskie,

   3) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

   4) Brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ściganie z

       oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

   5) Nieposzlakowana opinia,

   6) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy,

   7) Znajomość przepisów z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, 

       Prawa Ochrony Środowiska; Prawo wodne,ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i

       zbiorowym odprowadzaniu ścieków; ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,

       ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie    

       danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

2. Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie

    zadań na stanowisku:

   1) Wysoka kultura osobista;

   2) Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów,

      odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, umiejętność planowania, zarządzania pracą

      oraz czasem.

   3) Znajomość wszystkich  obowiązujących przepisów prawa, zarządzeń  dotyczących

       powierzonego zakresu pracy,

   4) Umiejętność obsługi komputera oraz programów użytkowych MS Office (Exel, Word).

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

- opracowywanie umów na dostawę wody i odbiór ścieków;

- opracowywanie uzgodnień,decyzji oraz warunków technicznych przyłączy wodno-

   kanalizacyjnych,

- obsługa programu komputerowego THB woda-ścieki

- wystawianie faktur z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz  

   wykonywanych usług przez Zakład,

- księgowanie wpłat na indywidualnych kontach odbiorców usług wod-kan,

- wprowadzanie zmian opłat za dostarczaną wodę i odbiór ścieków zgodnie z obowiązujacą 

  taryfą,

- udzielanie informacji odbiorcom usług wodno-kanalizacyjnych,

- udzielanie odpowiedzi na pisma odbiorcom usług wodno-kanalizacyjnych,

- prowadzenie gospodarki wodomierzami, a w szczególności ich ewidencji, konserwacji, 

   legalizacji, wymiany istniejących oraz montażu brakujących wodomierzy,

- sprawdzanie legalności podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz stanu plomb na 

   urządzeniach wodociągowych,

- sporządzanie wezwań do zapłaty i ich wysyłka,

- sporządzanie sprawozdań finansowo-rzeczowych do wszystkich właściwych instytucji,

- monitowanie prawidłowości procesów uzdatniania wody odbywający się na stacjach 

   uzdatniania wody;

- monitowanie prawidłowości procesów oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków;

- dbanie o stan techniczny powierzonego mienia i używanie go zgodnie z przeznaczeniem oraz 

   instrukcją obsługi;

- przestrzeganie przepisów bhp i p. poż. obowiązujących na zajmowanym stanowisku,

   uczestniczenie w szkoleniach bhp oraz wykonywanie badań profilaktycznych,

- wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego wynikających
   z działalności i funkcjonowania Zakładu.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

- wymiar czasu pracy- pełny etat

- miejsce pracy- ZGKiM, ul. A, Mickiewicza 38, Mirsk

- wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników ZGKiM w Mirsku

 

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny,

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,

3. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym 

    stanowisku,

4. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego 

    lub umyślne przestępstwo skarbowe, ( w przypadku wyboru kandydat zobowiązany   

    zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

5. Kwestionariusz osobowy  w wersji dla osoby obiegającej się o zatrudnienie   

   (Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009 r, zmieniające 

    rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w 

    sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych 

    pracownika),

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji  

    (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.,o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2019 r. 

    poz. 1781 t.j.).

  

Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty ( z oznaczeniem nadawcy) należy:

1. Składać w zamkniętych kopertach do dnia 14 września 2020r.,

    w sekretariacie do godz. 15:00 Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

    ul. A. Mickiewicza 38

    59-630  Mirsk

     lub:

2. przesłać pocztą do dnia 14 września 2020r.,(decyduje data wpływu do Zakładu) na adres :

    Zakład Gospodarki Komunalnej

    i Mieszkaniowej w Mirsku

    ul. A. Mickiewicza 38

    59-630  Mirsk

 

z dopiskiem "Nabór na stanowisko Inspektora ds. wodno-kanalizacyjnych"

Pozostałe informacje

1. Dokumenty przesłane drogą elektroniczną oraz dokumenty, które wpłyną do Zakładu 

    niekompletne lub po określonym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane,

2. Dokumenty przedstawione w naborze nie będą zwracane,

3. Postępowanie konkursowe składa się dwóch etapów: I etap-weryfikacja

    dokumentów aplikacyjnych, II etap- sprawdzenie znajomości przepisów

    prawa i obsługi komputera oraz rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami,

4. Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz 

    zakwalifikują się do dalszego postępowania, zostaną poinformowane indywidualnie i

    zaproszone na II etap naboru,

5. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  

    (http://bip.mirsk.pl), oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Zakładu.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.09.2020
Dokument wytworzony przez: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Klask
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 września 2020 11:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 467
02 września 2020 11:28 (Radosław Kuźniar) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_naborze_wodkan.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 września 2020 11:27 (Radosław Kuźniar) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirsk::