Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 361 polegająca na remoncie istniejących oraz budowie nowych chodników w granicach istniejącego pasa drogowego, etap 1, 2, 3 – km 5+050 – 11+340”.

 

ROŚ.6220.2.2018.7                                                                                         Mirsk, dnia 28. 03. 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE


o umorzeniu  postępowania

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

 

zawiadamiam


o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 361 polegająca na remoncie istniejących oraz budowie nowych chodników w granicach istniejącego pasa drogowego, etap 1, 2, 3 – km 5+050 – 11+340”.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20 zgodnie z art.74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stosuje się przepisy art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Mirsk www.bip.mirsk.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Mroczkowice i Orłowice dnia 29. 03. 2018 r.


Jednocześnie zgodnie z art. 38 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk, pok. nr 8, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30. do 15.30.


                                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

                                                                                                        /-/ Andrzej Jasiński


 

Otrzymują:

1. Pan Maciej Wandzel – pełnomocnik Gminy Mirsk.

2. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego.

3. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Mroczkowice.

4. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Orłowice.

5. Tablica ogłoszeń – w miejscu.

6. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk (bip.mirsk.pl).

7. A/a.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.03.2018r.
Dokument wytworzony przez: Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aneta Szabla
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 marca 2018 07:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 148
29 marca 2018 07:43 Radosław Kuźniar - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::