Przetargi

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku - badanie rynku II na zakup i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych.

 

Gmina Mirsk plac Wolności 39, 59-630 Mirsk - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku - badanie rynku II na  zakup i dostawę  sukcesywną materiałów  budowlanych.


BADANIE RYNKU II

NA  ZAKUP  I  DOSTAWĘ SUKCESYWNĄ  MATERIAŁÓW  BUDOWLANYCH

   

W  związku z zamiarem  sukcesywnego zakupu  materiałów budowlanych w okresie  od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r. , zwracamy się  do PT Wykonawców  gotowych wykonać dostawę o złożenie oferty.


I. ZAMAWIAJACY:
Gmina Mirsk
plac Wolności 39, 59-630 Mirsk
NIP 616-10-08-487  
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku, 59-630 Mirsk, ul. Mickiewicza 38.


II. Nazwa zamówienia:
1. Materiały ogólnobudowlane wg załącznika nr 1.
2. Materiały instalacyjne i metalowe wg załącznika nr 2.
3. Materiały elektryczne wg załącznika nr 3.
4. Termin wykonania zamówienia od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r.
          

III. Opis warunków udziału w postępowaniu:
            
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie  oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówień.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

IV.  Informacja o procedurze zapytania ofertowego:

1. Ofertę  na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta powinna być opieczętowana  pieczęcią  firmową, zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę i adres Zamawiającego:
Gmina Mirsk - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku ul. Mickiewicza 38, 59-630 Mirsk, ponadto koperta powinna posiadać oznaczenia: "Oferta na dostawę  materiałów budowlanych".


Oferty winny być złożone nie później niż do dnia 15.01.2018 r. do godziny 14.00  na adres: Gmina Mirsk, - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku, ul. Mickiewicza 38, 59-630 Mirsk  

2. Oferta powinna zawierać:

- cenę   jednostkową i wartość brutto materiału zgodnie z formularzem cenowym – załącznik nr 1, nr 2 i nr 3.

- formularz ofertowy załącznik nr 4

- parafowany formularz umowy  stanowiący załącznik nr 5

- dokument rejestrowy działalności gospodarczej w zakresie ogłoszonej dostawy (CEIDG, KRS itp.)


3. Przy wyborze  wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami;

cena ryczałtowa -100%

Ocena  będzie dokonywana w/g następującego wzoru;

a) cena oferty (odpowiedniego załącznika)  - 100%

opis punktacji:

oferta z najniższą  ceną otrzyma 100 pkt.

Pozostałe oceniane bądą w/g wzoru

Cena najniższej oferty brutto

Cena badanej oferty brutto x 100pkt = .........pkt         


4. Dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jednej grupy materiałowej wg odpowiedniego załącznika).

                      
5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


6. Zapytanie ofertowe ogłoszono na stronie internetowej http://bip.mirsk.pl, zakładka: Przetargi.


7. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz udzielenia wszelkich wyjaśnień jest Jan   Wiśniewski, tel. 75 78 34 252.  

8. Zamawiający unieważni procedurę zapytania  ofertowego w następujących przypadkach:

- oferowana cena brutto będzie wyższa od kwoty przeznaczonej na finansowanie zamówienia.

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodujących, że prowadzone postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można  było wcześniej przewidzieć.


9. Wyniki procedury zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronie internetowej jw.


10. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.


11. W prowadzonym postępowaniu  nie ma zastosowanie Ustawa prawo zamówień publicznych z dnia  29.01.2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).
Załącznikami do zapytania są:
1. Formularz cenowy załącznik nr 1, nr 2, nr 3.
2. Formularz ofertowy załącznik nr 4.
3. Formularz umowy załacznik nr 5.
                            

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.01.2018r.
Dokument wytworzony przez: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jan Wiśniewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2018 07:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 367
05 stycznia 2018 07:41 Radosław Kuźniar - Dodanie załącznika [zal_nr_1_2_3_4_5.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 stycznia 2018 07:39 Radosław Kuźniar - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 stycznia 2018 07:38 Radosław Kuźniar - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::