Przetargi

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku - zapytanie ofertowe na wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym z indywidualnej butli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

 

Gmina Mirsk - Zakład  Gospodarki Komunalnej i  Mieszkaniowej  w Mirsku

Zapytanie ofertowe


Działając w imieniu administrowanych Wspólnot Mieszkaniowych  oraz jako zarządca lokali komunalnych  zapraszamy do składania ofert na wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym z indywidualnej butli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji  gazowej zgodnie  z art. 62  ust. 1  pkt 1  lit. c  ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Kontrola obejmuje 549 lokali mieszkalnych znajdujących się w 124 budynkach.
Adres do korespondencji: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Mickiewicza 38, 59-630 Mirsk, tel. 75 78 34 252 ,e-mail: zgkim_mirsk@wp.pl

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami oraz udzielania wszelkich wyjaśnień jest Jan Wiśniewski tel. 75 78 34 252.


Ofertę  wraz z załącznikami (wzór do pobrania) należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, która powinna być opieczętowana w terminie do dnia 09.05.2018 r. do godz. 14.00  listem poleconym  za potwierdzeniem odbioru lub w siedzibie wspólnoty ZGKiM w Mirsku, ul. Mickiewicza 38, 59-630 Mirsk z dopiskiem' "Kontrola okresowa instalacji gazowej''.

Przy wyborze  wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

cena ryczałtowa -100%.


Zapytanie ofertowe ogłoszono na stronie internetowej http://bip.mirsk.pl zakładka: Przetargi.


Wyniki procedury zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronie internetowej jw.


Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.


W prowadzonym postępowaniu nie ma zastosowania Ustawa prawo zamówień publicznych z dnia  29.01.2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz 1579)


Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. Ograniczenia lub rozszerzenia  zakresu prac.
2. Zmiany warunków wykonania przedmiotu zamówienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyn.


Załącznikami do zapytania są;
1. Formularz cenowy - załącznik nr 1.
2. Formularz umowy - załącznik nr  2.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.04.2018r.
Dokument wytworzony przez: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 kwietnia 2018 15:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 124
20 kwietnia 2018 15:06 Radosław Kuźniar - Dodanie załącznika [z1_i_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2018 15:03 Radosław Kuźniar - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2018 15:03 Radosław Kuźniar - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::