Dokumenty i pliki do pobrania - 1

 

  Wniosek o zajęcie pasa drogowego drogi gminnej(roboty, umieszczanie urządzeń)

 

  Wniosek o zajęcie pasa drogi wewnętrznej

 

  Wniosek o umieszczenie urządzeń w pasie drogi wewnętrznej

 

  Wniosek o umieszczenie reklamy w pasie drogi gminnej

 

  Wniosek o zajęcie pada drogi gminnej na cele handlowe

 

  Zgłoszenie awarii urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi gminnej oraz zajęcia pasa do celu usunięcia awarii sieci

 

  Deklaracja - Podatek rolny

 

  Deklaracja - Podatek leśny

 

  Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN-1

 

  Informacja o nieruchomościach - IN-1

 

  Wniosek o niezaleganiu w podatkach

 

  Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mirsk w formie stypendium szkolnego  

  

  Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie 

 

  Działalność gospodarcza - nowe zasady 


  Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


  Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż - spożycie napojów alkoholowych

 

  Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

 

  Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

  Wzór oferty realizacji zadania publicznego

 

  Wzór oferty realizacji zadania publicznego - do edycji


  Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego - do edycji

 

  Wniosek o o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalnosci w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


  Oświadczenie o sporządzaniu lub niesporządzaniu sprawozdań finansowych


  Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów


  Oświadczenie majątkowe radnego gminy - do edycji


  Wniosek o wydanie dowodu osobistego


  Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - CEIDG-1


  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, mieszanych, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy oraz które w części stanowią nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne


  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe


  Oświadczenie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy


  Wniosek o ustalenie warunków zabudowy lub ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 listopada 2010 11:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 17532
17 listopada 2020 11:16 (Radosław Kuźniar) - Zmiana treści zakładki.
17 listopada 2020 11:13 (Radosław Kuźniar) - Zmiana treści zakładki.
17 listopada 2020 11:13 (Radosław Kuźniar) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirsk::