Deklaracja dostępności

Gmina Mirsk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.mirsk.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-09-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-04-09
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-04-09

Treści lub funkcje niedostępne:

 1. Dokumenty w formacie pdf. (powód: Serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będze to poprawione. Dołożone zostaną starania by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.)
 2. Dokumenty WORD, EXCEL. (powód: Serwis zawiera dokumenty WORD, EXCEL oraz dokumenty pakietu LibreOffice, które zostały źle przygotowane i nie są w pełni dostępne cyfrowo.)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Radosław Kuźniar , adres e-mail: gzr@mirsk.pl , telefon: 756470443.

Informacja zwrotna

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Radosław Kuźniar.
 • E-mail: gzr@mirsk.pl
 • Telefon: 756470443

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Postępowanie odwoławcze

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk
 • Adres: Plac Wolności 39
  59-630 Mirsk
 • E-mail: gmina@mirsk.pl
 • Telefon: 756470440

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Budynek Urząd Miasta i Gminy Mirsk znajduje się przy Placu Wolności 39. Budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym. Na 1 i 2 piętrze budynku A Urzędu znajdują się biura Burmistrza oraz Sekretarza, Referat Finansowy oraz większość samodzielnych stanowisk pracy. Biuro Straży Miejskiej oraz stanowiska ds. remontów, inwestycji, zarządzania kryzysowego i gospodarki komunalnej znajdują się na parterze w budynku B Urzędu. Na parterze budynku A znajduje się również Biuro Informacji Turystycznej, gdzie można uzyskać wszelkie potrzebne informacje oraz stanowisko przy którym można oczekiwać na pracownika, w przypadku niemożności dotarcia do danej komórki.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów

Brak dostosowania schodów.

Dostosowanie wind

Brak wind.

Dostępność pochylni

Brak pochylni.

Dostępność platform

Brak platform.

Dostępność informacji głosowych

Brak informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych - bezpośrednio przy budynku A Urzędu znajduje się 1 miejsce, przy budynku B Urzędu również jest 1 miejsce.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak.

Dodatkowe informacje

Jeszcze większa dostepność

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.

Deklaracja poprawy dostępności

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2020 07:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 76
21 września 2020 12:15 (Radosław Kuźniar) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
21 września 2020 12:15 (Radosław Kuźniar) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
18 września 2020 13:04 (Radosław Kuźniar) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirsk::