Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamień na działce nr 38/4 obręb Kamień gmina Mirsk e Mi

Nasz znak: IRI.271.03.2019.2 Mirsk, dnia 23.04.2019r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamień na działce nr 38/4 obręb Kamień gmina Mirsk Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020...

Ogloszenie o unieważnieniu II przetargu nieograniczonego na zadanie pn." Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobicy"

Mirsk dnia 19.04.2019r. Nasz znak: IRI.271.02.2019.9 W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 21.03.2019r. na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 528209-N-2019 oraz stronie internetowej http//bip.mirsk.pl drugiego przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobicy”...

I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowych wraz z zbyciem przysługującego Gminie Mirsk prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa: 1. Lokal użytkowy nr 1 w budynku niemieszkalnym przy Alei Wojska Polskiego nr 30 w Mirsku wraz z udziałem 269/1000 w nieruchomości wspólnej i w prawie użytkowania wieczystego gruntu w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 510/4 o powierzchni 0,1364 ha. 2. Lokal użytkowy nr 2 w budynku niemieszkalnym przy Alei...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Zapytanie Ofertowe na wyłonienie wykonawcy w celu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii

Nasz znak: ZP.271.4.2019 Mirsk, dnia 04.04.2019r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z zamiarem wyłonienia wykonawcy na Aktualizację Programu Ochrony środowiska dla Gminy Mirsk na lata 2019-2022 z uwzględnieniem perspektywy roku 2026 zgodnie z art.17 i 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018r.,...

ZGKiM Mirsk - zapytanie ofertowe na wykonanie okresowej kontroli (przegląd roczny) polegający na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu zgodnie z wymogami określonymi w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz. U z 2018 poz 1202, 1276 z późn. zm.) przez osobę posiadającą uprawnienia ...

ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający – Gmina Mirsk – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku, ul. Mickiewicza 38. II. Przedmiot zamówienia. Wykonanie okresowej kontroli (przegląd roczny) polegający na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA "Roboty drogowe remontowe w zakresie: napraw nawierzchni bitumicznych, nawierzchni powierzchniowo utrwalanych, oraz napraw i konserwacji urządzeń odwadniających drogi gminne i wewnętrzne na terenie Gminy Mirsk w roku 2019"

Ogłoszenie nr 529319-N-2019 z dnia 2019-03-25 r. Gmina Mirsk: Roboty drogowe remontowe w zakresie: napraw nawierzchni bitumicznych, nawierzchni powierzchniowo utrwalanych, oraz napraw i konserwacji urządzeń odwadniających drogi gminne i wewnętrzne na terenie Gminy Mirsk w roku 2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane o wartości...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::