Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o o niemożności wydania opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 2494D Krobica – Przecznica na odcinku w km 0+000 – 3+435 o dł. 3,435 km wraz z remontem obiektu mostowego JNI 01015858 w km 0+118” w ustawowym terminie.

ROŚ.6220.2.2019.7 Mirsk, dnia 02.04.2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 w związku z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 29 marca 2019 r. znak: WOOŚ.4220.150.2019.BZ na zasadzie...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 2494D Krobica – Przecznica na odcinku w km 0+000 – 3+435 o dł. 3,435 km wraz z remontem obiektu mostowego JNI 01015858 w km 0+118”.

ROŚ.6220.2.2019.2 Mirsk, dnia 14. 03. 2019 r. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art.73 ust.1 ustawy z dnia 3 października...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna nr 4, 59-600 Lwówek Śląski - reprezentowanego przez Pana Marka Makowskiego – Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji – planowanej budowy pn. „Peron przystankowy w miejscowości Przecznica w ciągu drogi powiatowej nr 2494D Przecznica – Ręb...

PP.6733.2.2019.2 Mirsk, dnia 13 marca 2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art., 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego...

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI W związku z wejściem w życie z dniem 5 października 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::