Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wydaniu obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk znak: ROŚ.6220.4.2020.24 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 70 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewidencyjnych 66, 74/1, 75/1, 63/1, 93/1, 132, 97, 106/2, 107, 101/1 w miejscowości Brzeziniec”.

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. – dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

Obwieszczenie - zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 70 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewidencyjnych 66, 74/1, 75/1, 63/1, 93/1, 132, 97, 106/2, 107, 101/1 w miejscowości Brzeziniec”.

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środow...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o zbyciu nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 260 obręb Przecznica, o powierzchni 0,17 ha.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż komisja przetargowa w składzie wyznaczonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk zarządzeniem nr 168/2020 z dnia 22.10.2020 r.: 1. Andrzej Jasiński – przewodniczący komisji 2. Ewa Truszkowska – członek komisji 3. Pa

Sprawozdanie z konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Mirsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.

Sprawozdanie z konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Mirsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

Informacja na temat pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku.

INFORMACJA Mając na uwadze ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Dyrektor Zakładu Gospodarki Komu

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 sp. z o.o. o oznaczeniu LBA3103 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zasilaniem w energię elektryczną”, na działce nr 206/4, obręb Mroczkowice, gmina Mirsk.

O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) ...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirsk::