Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk wydaniu decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : „Przebudowie drogi powiatowej nr 2494D Krobica – Przecznica na odcinku w km 0+000 – 3+435 o dł. 3,435 km wraz z remontem obiektu mostowego JNI 01015858 w km 0+118” realizowanego na działkach o nr ewidencyjnych: 95, 483, 499, 93 obręb Orłowice, 353, 300, 314/2, 302, 357, 81, 301, 358/1, 77/18, 113/19, 74/2, 332, 339, 334, 329/2 obręb Krobica ..

ROŚ. 6220.2.2019.15 Mirsk, dnia 18. 06. 2019 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy...

Ogłoszenie o wyłożeniu spisu wyborców uprawnionych do udziału w głosowaniu do Izby Rolniczej oraz o terminie i miejscu głosowania.

Ogłoszenie o wyłożeniu spisu wyborców uprawnionych do udziału w głosowaniu do Izby Rolniczej oraz o terminie i miejscu głosowania Informuje się, że od dnia 17. 06. 2019 r. do dnia 24. 06. 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk pokój nr 8, w godzinach pracy Urzędu, wyłożony zostanie spis wyborców uprawnionych do...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk - zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim na nową kadencję 2020-2023.

OGŁOSZENIE Informuję, że do dnia 1 lipca 2019 roku w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, przy placu Wolności 39, pok. nr 1, w godzinach pracy urzędu przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim na nową kadencję 2020-2023. Stosowanie do uchwały Kolegium Sądu Okręgowego...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wtdaniu postanowienia znak. ROŚ.6220.2.2019.9. nie stwierdzającego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2494D Krobica – Przecznica na odcinku w km 0+000 – 3+435 o dł. 3,435 km wraz z remontem obiektu mostowego JNI 01015858 w km 0+118” realizowanego na działkach o nr ewidencyjnych: 95, 483, 499, 93 obręb Orłowice, 353, 300, 314/2, 302, 357, 81, ...

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.:Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Peron przystankowy w miejscowości Przecznica w ciągu drogi powiatowej nr 2494D Przecznica – Rębiszów” w granicy działki nr 47/2, obręb ewidencyjny Przecznica, gmina Mirsk.

PP.6733.2.2019.17 Mirsk, dnia 7 maja 2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o braku możliwości wydania opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 2494D Krobica – Przecznica na odcinku w km 0+000 – 3+435 o dł. 3,435 km wraz z remontem obiektu mostowego JNI 01015858 w km 0+118” w terminie wskazanym w piśmie znak: WOOŚ.4220.150.2019.BZ z uwagi na konieczność przeanalizowania dodatkowego materiału dowodowego (uzu..

ROŚ.6220.2.2019.8 Mirsk, dnia 30.04.2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 w związku z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 24 kwietnia 2019 r. znak: WOOŚ.4220.150.2019.BZ.2...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o o niemożności wydania opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 2494D Krobica – Przecznica na odcinku w km 0+000 – 3+435 o dł. 3,435 km wraz z remontem obiektu mostowego JNI 01015858 w km 0+118” w ustawowym terminie.

ROŚ.6220.2.2019.7 Mirsk, dnia 02.04.2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 w związku z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 29 marca 2019 r. znak: WOOŚ.4220.150.2019.BZ na zasadzie...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 2494D Krobica – Przecznica na odcinku w km 0+000 – 3+435 o dł. 3,435 km wraz z remontem obiektu mostowego JNI 01015858 w km 0+118”.

ROŚ.6220.2.2019.2 Mirsk, dnia 14. 03. 2019 r. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art.73 ust.1 ustawy z dnia 3 października...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::