Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz Uchwały Nr L/400/14 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 5 września 2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mirsk (dla działek nr 109, 110, obręb I Mirsk) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, pl. Wolności 39, pokój nr 8, w godzinach od 800 do 1500.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 stycznia 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk – o godz. 1200.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. ustawy, każdy może wnieść uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2016 r.

 

Działając na podstawie art. 34, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją dotyczącą prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mirsk.

 

Zainteresowani mogą składać uwagi do ww. opracowania w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres:

 

- Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk, pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk,

 

- e-mail: plan@mirsk.pl

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2016 r.


Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk.                                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

                                                                                                 /-/ Andrzej JasińskiTekst zmiany studnium


Prognoza oddziaływania na środowisko


Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - uwarunkowania przyrodniczo-kulturowe


Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - kierunki zagospodarowania przestrzennego


 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.12.2015r.
Dokument wytworzony przez: Podinspektor ds. planowania przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aleksandra Serdakowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 grudnia 2015 08:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 780
30 grudnia 2015 08:08 Radosław Kuźniar - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 grudnia 2015 08:07 Radosław Kuźniar - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::