Przetargi

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA "Przebudowę drogi gminnej nr 112720 D Mlądz – Przecznica(Radoszków) na długości 3194 m wraz z odbudową rowów melioracyjnych na długości 640 m i odbudową 4 przepustów o ogólnej długości 60 m w kilometrażu 0+250 do 3+073 i od 3+423 do 3+794 - likwidacji szkód powodziowych z 2013r.

Mirsk.2014.03.14

DrG.271.8.2014.2
O G Ł O S Z E N I E

 o zamówieniu na roboty budowlane  - wartości poniżej 5.186.000 EURO

 

GMINA  MIRSK,  59-630 Mirsk,  Pl. Wolności 39

tel. 756470440, fax: 75 6470469,  www.mirsk.pl  e:mail: gmina@mirsk.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

1.Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 112720 D Mlądz – Przecznica(Radoszków) na długości 3194 m wraz z odbudową rowów melioracyjnych na długości 640 m i odbudową 4 przepustów o ogólnej długości 60 m w kilometrażu 0+250 do 3+073 i od 3+423 do 3+794 - likwidacji szkód powodziowych z 2013r.

                                           Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45.00.00.00-7,  45.23.32.220-7

2.Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 112720 D Mlądz – Przecznica(Radoszków) na długości 3194 m wraz z odbudową rowów melioracyjnych na długości 640 m i odbudową 4 przepustów o ogólnej długości 60 m, podstawowy zakres zamówienia obejmuje :

  • ścinka poboczy – 3.194,00 m2,
  • wyrównanie podbudowy tłuczniowej warstwa gr. 20 cm – 750,00 m2,
  • nawierzchnia bitumiczna warstwa dolna wyrównwcza gr. 3 cm. – 12.006,00 m2,
  • nawierzchnia bitumiczna warstwa ścieralna gr. 4 cm. – 12.366,00 m2,
  • formowanie pobocza materiałem kamiennym – 319,40 m3,
  • powierzchniowe utrwalenie poboczy - 3.194,00 m2
  • oczyszczenie rowów –  540,00 mb,
  • wykonanie ścianek czołowych z obudową wlotów i wylotów dla przepustów średnicy 40 cm –   8,00 szt.
  • przepusty z rur PEHD średnicy 40 cm  - 60,00 m,
  • ścieki z elementów betonowych – 250 m.

 

Technologia wykonania przebudowy dróg została określona w przedmiarach robót specyfikacjach Technicznych, które stanowią załączniki do SIWZ.

 

3.Wymagany termin wykonania  do  30.06.2014r.

 

4.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy pzp.

 

5.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można pobrać ze strony internetowej http//bip.mirsk.pl Biuletyn Informacji Publicznej) lub zakupić w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 10. Cena specyfikacji 5 zł.

6.Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Andrzej DOMIN – Inspektor ds.drogownictwa  w poniedziałki w godz. 800 – 1600 oraz od wtorku do piątku  730 – 1530  tel.  756470458, e-mail : drogi@mirsk.pl

 

7. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem  „Oferta przetargowa na –  przebudowę drogi 112720 D w ramach likwidacji szkód powodziowych z 2013r.” należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Mirsk, 59-630 Mirsk, Pl. Wolności 39, pokój nr 1 (sekretariat do dnia 31.03.2014 do godz. 10:00).

 

8.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, oraz ofert wariantowych.

 

9.Wadium przetargowe – zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 15.000 zł.

 

10.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)      posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)      sytuacji ekonomicznej i finansowej,

5)     nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, na podstawie art.24 Ustawy.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentach zgodnie z formułą  „spełnia – nie spełnia”.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

10.1.W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, w tym:

a)       oświadczenie z art.22 i 24 Pzp,

b)       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy,

c)       aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d)       aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

10.2.W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonanie podobnych zamówień w okres ostatnich 5 lat łącznie z referencjami . Wykonawca powinien wykazać roboty związane z wykonaniem przebudowy dróg o nawierzchni bitumicznej o  łącznej długości nie mniejszej jak 3,00 km( zakres robót powinien potwierdzać wykonanie nawierzchni bitumicznej  na odcinkach min 3 km).

Do wykazu należy dołączyć dokumenty poświadczające należyte wykonanie zamówienia.

 Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów, w tym: wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej   i prawidłowo ukończone.

10.3.W zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymagane jest:

dysponowanie przez wykonawcę sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia Wykaz  niezbędnych do wykonania zamówienia sprzętu, narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca.

Przy składaniu oferty  wymagane jest dysponowaniem, co najmniej:

-          samochodu samowyładowczy o ładowności minimum 10  ton – szt.3

-          rozkładarka  mas bitumicznych - 1 szt.

-          skrapiarka do bitumu samojezdna  lub przyczepiana o pojemności min 500 l – 1 szt.

-          walec stalowy gładki 8-10 ton  – 1 szt.

-          walec statyczny ogumiony – 1 szt.

-          koparka podsiębierna poj. łyżki min 0,25 m3 – 1 szt.

-          szczotka mechaniczna – 1 szt.

-          płyta wibracyjna – 1 szt.

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym należącym do podwykonawcy, załączając do oferty pisemne zobowiązanie (podwykonawcy) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunków szczegółowych w podanym zakresie, nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów, w tym:

a)        wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,

b)        pisemne zobowiązanie podwykonawcy do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy),

1)             dysponowanie przez wykonawcę osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia Wykaz wszystkich osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakres wykonywanych przez nich czynności. W wykazie wszystkich osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia wymagane jest wykazanie 1 osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami drogowymi (osoba powinna posiadać aktualne uprawnienia oraz zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa),  oraz wykazanie osób posiadających uprawnienia na walce drogowe, rozkładarki mas bitumicznych, koparko – ładowarki.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia należących do podwykonawcy, załączając do oferty pisemne zobowiązanie (podwykonawcy) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów, w tym:

a)    wykaz wszystkich osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

b)    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

c)    pisemne zobowiązanie podwykonawcy do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy).

10.4.W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie oświadczenia z art.22 i 24 Pzp. Ponadto wykonawca powinien  przedstawić opłacona polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą jak 1.000.000,00 zł.. Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien dołączyć do oferty dowód wniesienia wadium przetargowego 15.000 zł.

     Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia  ww. warunek mogą spełnić łącznie.

 

10.5.W zakresie warunku nie podlegania wykluczeniu z Postępowania, na podstawie art.24 Ustawy ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie oświadczenia z art.22 i 24 Pzp.

11.Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.03.2014r o godz.1015 w  siedzibie Zamawiającego, pokój nr 12 (sala posiedzeń).

12.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

13.Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena ryczałtowa   –  100 %

14.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej dla dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

15.Zamawiający  nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

16.Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.

17.Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 87738-2014    z dnia 14 marca  2014r.

  BURMISTRZ MIASTA I GMINY MIRSK

Andrzej Jasinski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14-03-2014
Dokument wytworzony przez: Inspektor ds. drogownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Domin
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2014 22:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Domin
Ilość wyświetleń: 957
14 marca 2014 22:22 Andrzej Domin - Dodanie załącznika [specyfikacjatechniczna.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 marca 2014 22:22 Andrzej Domin - Dodanie załącznika [3__siwz_z_zalacz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 marca 2014 22:21 Andrzej Domin - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::