Przetargi

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Gminy Mirsk i jej jednostek organizacyjnych

 

 

W związku z zamiarem zakupu materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Gminy Mirsk i jej jednostek organizacyjnych oraz z uwagi na fakt, że artykuły będące przedmiotem zamówienia są powszechnie dostępne i posiadają określony standard jakościowy zwracamy się z prośbą do szanownych PT Wykonawców o dokonanie wyceny i złożenie oferty cenowej na załączonym formularzu ofertowym.

 

I. Informacja o przedmiocie zapytania ofertowego:

 

1) Przedmiot zapytania ofertowego na zakup materiałów biurowych został opisany w Arkuszu Wycen, stanowiącym załącznik nr 1 i nr 2  do zapytania ofertowego.

 

2) Właściwie wycenione Arkusze Wycen będą stanowił podstawę do określenia oferowanej ceny brutto za przedmiot zamówienia.

 

3) Wykazane w Arkuszach Wycen materiały biurowe i materiały eksploracyjne do drukarek zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy do siedziby Gminy Mirsk przy pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk i jej jednostek organizacyjnych wymienionych w Arkuszach Wycen.

 

II. Informacje o procedurze zapytania ofertowego:

 

1) Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na poszczególne części zamówienia: Część I – materiały biurowe lub Część II – materiały eksploatacyjne do drukarek.

Każda z części będzie oceniana osobno wg. kryterium:  cena ryczałtowa = 100%

                                                                                                                                      

2) Ofertę na załączonym formularzu ofertowym wraz z Arkuszami Wycen należy złożyć w siedzibie Gminy Mirsk osobiście, przesłać pocztą lub kurierem w terminie do dnia 28.12.2017r. do godz. 10:00 w zaklejonych kopertach z napisem:

OFERTA NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH

i MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK DLA GMINY MIRSK

Nie otwierać przed 28.12.2017r. godz. 10:00

 

3) Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą zwracane bez otwierania Oferentowi. W przypadku złożenia oferty niekompletnej, Zamawiający nie będzie wzywał Oferenta do uzupełnienia oferty.

W/w procedura może być zamknięte bez dokonania wyboru Wykonawcy.

 

4) Wymaganym terminem dostawy materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek jest dzień: 19.01.2018r.

z wyłączeniem dostawy 340 ryz papieru do Urzędu Miasta i Gminy Mirsk (Część I, Zadanie I, poz. 34), których termin ustalono na dzień: 22.06.2018r.

 

5) Zapytanie  ofertowe  ogłoszone  zostało  na  stronie  internetowej  http://bip.mirsk.pl  zakładka: Przetargi.

 

6) Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udzielają.

- w sprawie procedury badania rynku:

 

Tadeusz Nowik - inspektor ds. inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk, pok. 10,  tel. 75 6470457, fax: 75 6470469, e-mail: inwestycje@mirsk.pl,

- w prawie warunków realizacyjnych:

Urszula Subocz, po. podinspektora ds. organizacyjnych i bhp tel. 756470440, e-mail: gmina@mirsk.pl

 

7) Wyniki zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronie internetowej jw.

 

8) Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

9) W prowadzonym postępowaniu zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579).

 

 

 

Załącznikami do zapytania są:

  1. Formularz ofertowy
  2. Arkusz Wycen – załącznik nr 1 i nr 2
  3. Projekt umowy - załącznik nr 3

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.12.2017r.
Dokument wytworzony przez: Inspektor ds. inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Tadeusz Nowik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2017 09:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tadeusz Nowik
Ilość wyświetleń: 234
20 grudnia 2017 09:03 Tadeusz Nowik - Dodanie załącznika [projekt_umowy__zal__nr_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2017 09:03 Tadeusz Nowik - Dodanie załącznika [arkusz_wyceny_materialow_eksploacyjnycj__zal_nr_2.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2017 09:03 Tadeusz Nowik - Dodanie załącznika [arkusz_wyceny_materialow_biurowych__zal_nr_1.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::