Przetargi

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 165/1 obręb Grudza o powierzchni 0,18 ha.

 

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg  ustny  na sprzedaż  następującej   nieruchomości:


- nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 165/1 obręb Grudza o powierzchni 0,18 ha.


Prawo własności Gminy Mirsk ujawnione jest w KW JG1S/00000874/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śl. - IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 21 000,00zł


Wadium stanowi – 20 % ceny wywoławczej tj. kwotę 4 200,00zł.

Sołectwo Grudza nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mirsk zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XL/284/06 z dnia 24 lutego 2006r. przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol MNI).  


Nieruchomość nie jest obciążona wadami prawnymi i fizycznymi. Kształt działki foremny, zbliżony do trapezu. Teren o spadku w kierunku południowym. Dojazd do działki drogą gruntową na odcinku ok. 50 m, która to droga jest odnogą od drogi asfaltowej przechodzącej przez miejscowość Grudza. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Na działce pozostałości po starych zabudowaniach, pozostałości ścian z cegły. Działkę porastają drzewa i krzewy. Ewentualne koszty związane z usunięciem gruzu, bądź innych odpadów z terenu nieruchomości ponosi kupujący.
Teren działki nie jest uzbrojony. Sprzedaż działki odbywa się na podstawie danych ewidencyjnych. Wskazanie granic może odbyć się na wniosek i koszt kupującego.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.03.2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mirsku - Plac Wolności  nr  39 w sali nr 12 (sala posiedzeń ) o godz. 11 00.


Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej w pieniądzu należy wpłacić do dnia 16.03.2018 r. do godz. 1400 w kasie tut. Urzędu lub na konto  PKO  BP  SA  o / Jelenia  Góra   nr 58 1020 2124 0000 8102 0011 1468.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.


Wadium oferenta, który wygra przetarg wliczone zostanie na poczet wykupu nieruchomości, pozostałe wadia zostaną wypłacone po przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Pełny tekst ogłoszenia podany jest  do wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk (tablica ogłoszeń) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirsk -http://bip.mirsk.pl 

Informacji udziela: Mariusz Pastuszek – insp. ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi tel. 75 64 70 445 pok. nr 8 w godzinach pracy Urzędu.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.02.2018r.
Dokument wytworzony przez: Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariusz Pastuszek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lutego 2018 12:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 230
15 lutego 2018 12:59 Radosław Kuźniar - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::