Przetargi

Przetarg nieograniczony na usługę pn: "Udzielenie kredytu złotówkowego, długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w Gminie Mirsk".

GMINA  MIRSK,  59-630 Mirsk,  Plac Wolności 39

tel. 75 6470440, fax: 75 6470469,  www.mirsk.pl  e:mail: gmina@mirsk.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

 

1. Nazwa zamówienia:

 

Udzielenia kredytu złotówkowego, długoterminowego na zadania inwestycyjne w Gminie Mirsk.

Znak sprawy: IN.271.02.2018

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Usługi udzielania kredytu, kod: 66.11.30.00-5

 

 

2. Zamówienia częściowe.

Zamawiający  nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie udzielenia oddzielnych kredytów dla Zadań nr 1 - 13. 

 

3. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

 

4. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

 

5. Zakres przedmioty zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie na następujących zadań inwestycyjnych w Gminie Mirsk:

 

Zadanie Nr 1 - pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze SUW w Giebułtowie”.

Zadanie Nr 2 - pn: „Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku”.

Zadanie Nr 3 - pn: „Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zdrojowej w Mirsku”.

Zadanie Nr 4 - pn: „Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku”.

Zadanie Nr 5 - pn: „Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku”.

Zadanie Nr 6 - pn: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk”

Zadanie Nr 7 - pn: „Oświetlenie górnego Rębiszowa”.

Zadanie Nr 8 - pn: „Doświetlenie drogi powiatowej nr 2498D w Mirsku”.

Zadanie Nr 9 - pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Zadanie Nr 10 - pn: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk”.

Zadanie Nr 11 - pn: „Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku”.

Zadanie Nr 12 - pn: „Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku”.

Zadanie Nr 13 - pn: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 w Gminie Mirsk”.

 

6. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Zamówienie obejmuje udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego na następujących warunkach:

 

1)      Wysokość kredytu została określona i zapisana w uchwałach:

Zadanie Nr 1 - w Uchwale nr XLI/325/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 27.02.2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn „ Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze SUW w Giebułtowie” w wysokości 560.000,00 zł.

 

Zadanie Nr 2 - w Uchwale nr XLII/326/18  Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 27.02.2018r . w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  na zadanie inwestycyjne pn „Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku” w wysokości 500.000,00 zł.

 

Zadanie Nr 3 - w Uchwale nr XLI/327/18  Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 27.02.2018r . w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  na zadanie inwestycyjne pn „Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zdrojowej w Mirsku” w wysokości 200.000,00 zł.

 

Zadanie Nr 4 - w Uchwale nr XLI/345/18  Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29.03.2018r . w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie na zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku” w wysokości 1.965.990,16 zł.

 

Zadanie Nr 5 - w Uchwale nr XLII/346/18  Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29.03.2018r . w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  na zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku” w wysokości 1.326.000,00 zł.

 

Zadanie Nr 6 - w Uchwale nr XLII/347/18  Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29.03.2018r . w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie na zadanie inwestycyjne pn „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk” w wysokości 683.428,22 zł.

 

Zadanie Nr 7 - w Uchwale nr XLII/349/18  Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29.03.2018r . w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  na zadanie inwestycyjne pn. „Oświetlenie górnego Rębiszowa” w wysokości 10.200,00 zł.

 

Zadanie Nr 8 - w Uchwale nr XLII/350/18  Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29.03.2018r . w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  na zadanie inwestycyjne pn. „Doświetlenie drogi powiatowej nr2498 D w Mirsku” w wysokości 24.000,00 zł.

 

Zadanie Nr 9 - w Uchwale nr XLII/351/18  Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29.03.2018r . w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w wysokości 100.000,00 zł.

 

Zadanie Nr 10 - w Uchwale nr XLII/352/18  Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29.03.2018r . w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk” w wysokości 200.000,00 zł.

 

Zadanie Nr 11 - w Uchwale nr XLII/353/18  Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29.03.2018r . w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  na zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego” w wysokości 460.000,00 zł.

 

Zadanie Nr 12 - w Uchwale nr XLII/354/18  Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29.03.2018r . w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie na zadanie inwestycyjne pn.   „Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego” w wysokości 2.146.000,00 zł.

 

Zadanie Nr 13 - w Uchwale nr XLII/355/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29.03.2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 w Gminie Mirsk” w wysokości 750.000,00 zł.

 

2)   Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o stawkę WIBOR 3M (zmienny) jako stawkę bazową powiększoną o oferowaną marżę banku.

 

3)   Do w/w stawki WIBOR 3M (zmienny) zostanie doliczona marża banku stała w okresie kredytowania (dla celów wyliczenia oferty Zamawiający zaleca WIBOR 3M z dnia 21.05.2018r.).

 

4)   Okres kredytowania (od:….do.…):

Zadanie Nr 1 od 01.06.2018r. do 31.12.2029r.

Zadanie Nr 2 od 01.06.2018r. do 31.12.2028r.

Zadanie Nr 3 od 01.06.2018r. do 31.12.2028r.

Zadanie Nr 4 od 01.06.2018r. do 31.12.2020r.

Zadanie Nr 5 od 01.06.2018r. do 31.12.2029r.

Zadanie Nr 6 od 01.06.2018r. do 31.12.2019r.

Zadanie Nr 7 od 01.06.2018r. do 31.12.2023r.

Zadanie Nr 8 od 01.06.2018r. do 31.12.2023r.

Zadanie Nr 9 od 01.06.2018r. do 31.12.2028r.

Zadanie Nr 10 od 01.06.2018r. do 31.12.2028r.

Zadanie Nr 11 od 01.06.2018r. do 31.12.2028r.

Zadanie Nr 12 od 01.06.2018r. do 31.12.2019r.

Zadanie Nr 13 od 01.06.2018r. do 31.12.2028r.

 

5)   Spłata kredytu następować będzie w ratach rocznych,  licząc (od roku:….do roku….):

Zadanie Nr 1 od roku 2020 do roku 2029 (10 lat)

Zadanie Nr 2 od roku 2019 do roku 2028 (10 lat)

Zadanie Nr 3 od roku 2019 do roku 2028 (10 lat)

Zadanie Nr 4 od roku 2019 do roku 2020 (2 lata)

Zadanie Nr 5 od roku 2020 do roku 2029 (10 lat)

Zadanie Nr 6 rok 2019 (1 rok)

Zadanie Nr 7 od roku 2019 do roku 2023 (5 lat)

Zadanie Nr 8 od roku 2019 do roku 2023 (5 lat)

Zadanie Nr 9 od roku 2019 do roku 2028 (10 lat)

Zadanie Nr 10 od roku 2019 do roku 2028 (10 lat)

Zadanie Nr 11 od roku 2019 do roku 2028 (10 lat)

Zadanie Nr 12 rok 2019 (1 rok)

Zadanie Nr 13 od roku 2019 do roku 2028 (10 lat)

 

6) Spłata odsetek w ratach miesięcznych, naliczanych od dnia uruchomienia kredytu, płatne w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.

 

7) Prowizja od udzielonego kredytu w wysokości nie więcej niż 0,5%, naliczona przez Wykonawcę płatna będzie jednorazowo w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.

 

8)  Naliczane odsetki z tytułu udzielenia kredytu nie będą kapitalizowane.

UWAGA!

1. Wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do sporządzenia oferty dotyczące budżetu  Miasta i Gminy Mirsk oraz jego wykonania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie http//bip.mirsk.pl w zakładce Prawo lokalowe/Budżet.

2. Zakres danych zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) dotyczących sytuacji finansowej Gminy Mirsk  jest zgodny z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017r. poz. 1078.)

 

7. Wymagany termin udzielenia kredytu:

Zadanie Nr 1 do 02.07.2018r.

Zadanie Nr 2 do 02.07.2018r.

Zadanie Nr 3 do 02.07.2018r.

Zadanie Nr 4

I transza: 459.965,82 zł. do 30.11.2018r.

II transza: 1.506.024,34 zł. do 30.04.2019r.

Zadanie Nr 5

I transza: 440.000,00 zł. do 29.06.2018r.

II transza: 886.000,00 zł. do 30.04.2019r.

Zadanie Nr 6 do 15.09.2018r.

Zadanie Nr 7 do 02.07.2018r.

Zadanie Nr 8 do 02.07.2018r.

Zadanie Nr 9 do 02.07.2018r.

Zadanie Nr 10 do 15.09.2018r.

Zadanie Nr 11 do 02.07.2018r.

Zadanie Nr 12 do 02.07.2018r.

Zadanie Nr 13 do 30.09.2018r.

 

8. Warunki wymagane od wykonawców oraz sposób ich spełnienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych spełniają warunki dotyczące:

 

1)   Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w tym:

- aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

- zezwolenie na prowadzenie działalności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1988 z p. zm.),

- pełnomocnictwo do reprezentowania  wykonawcy w prowadzonym postępowaniu – jeżeli dotyczy.

2)   Posiadanie wiedzy i doświadczenia.

Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

3)   Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

4)   Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

5) W toku badania i oceny ofert Zamawiający ocenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców zgodnie z formułą  “spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia.

6)  Zamawiający odrzuci ofertę w oparciu o art. 89 ust. 1 ustawą Pzp, jeżeli:

a) jest niezgodna z ustawą,

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem
art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp,

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

f)  w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3,

g)  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

1) w zakresie procedury przetargowej: Tadeusz Nowik – Inspektor ds. inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk, pok. 10,  tel. 75-6470457, fax: 75 6470469, e-mail: inwestycje@mirsk.pl,

2) w zakresie przedmiotu zamówienia: Danuta Kalupa – Skarbnik Gminy Mirsk, pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk, pok. 3,  tel. 75-6470449, fax: 75 6470469, e-mail: finanse@mirsk.pl,

3) godziny urzędowania Zamawiającego:

poniedziałek-piątek w godz. 7:30 - 15:30

\

10. Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk, pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk, w pokój nr 1 (sekretariat).

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 05.06.2018r. do godz. 10:00

Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych, zabezpieczonych przed otwarciem kopertach. Koperty należy opisać następująco:

Gmina Mirsk, pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk

Oferta w przetargu nieograniczonym pn:

 ,,Udzielenie kredytu złotówkowego, długoterminowego na trzy zadania inwestycyjne w Gminie Mirsk” z dopiskiem –Nie otwierać przed dniem 05.06.2018r., godz. 10:15”.                   Na wewnętrznej kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

 

11.  Otwarcie ofert:

Nastąpi dnia 05.06.2018r. o godz. 10:15 w  siedzibie Zamawiającego, pokój nr 12 (sala posiedzeń).

 

12. Wadium przetargowe:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego.

 

13.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

14.  Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 

cena  –  60 %

wysokość prowizji – 40%

 

15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można pobrać ze strony internetowej http//bip.mirsk.pl, lub w siedzibie Zamawiającego.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.05.2018r.
Dokument wytworzony przez: Inspektor ds. inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Tadeusz Nowik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 maja 2018 11:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tadeusz Nowik
Ilość wyświetleń: 452
30 maja 2018 14:59 Tadeusz Nowik - Dodanie załącznika [odpowiedzi_na_pytania_nr_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2018 13:35 Tadeusz Nowik - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_siwz__nowy_formularz_ofertowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2018 13:35 Tadeusz Nowik - Usunięcie załącznika [zalacznik_nr_1__nowy_formularz_ofertowy.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::