Przetargi

II ustny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 5 w budynku mieszkalnym przy alei Wojska Polskiego 3 w Mirsku wraz z udziałem 17,17% w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu w granicach działki oznaczonej w ewidencji nr 411/10 obręb Mirsk 2 o powierzchni 0,1969 ha.


OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK


Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 5 w budynku mieszkalnym przy alei Wojska Polskiego 3 w Mirsku wraz z udziałem 17,17% w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu w granicach działki oznaczonej w ewidencji nr 411/10 obręb Mirsk 2 o powierzchni 0,1969 ha.

 

Prawo własności Gminy Mirsk ujawnione jest w KW nr JG1S/00015283/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej wynosi 25 000,00 zł

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej tj. kwota 5 000,00 zł

 

Opis lokalu:

lokal mieszkalny nr 5 położony jest na poddaszu (III kondygnacja) budynku mieszkalnego 3 przy alei Wojska Polskiego w Mirsku składa się z następujących pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 38,91 m2:

- przedpokoju o powierzchni 1,96 m2,

- łazienki o powierzchni 3,70 m2,

- kuchni o powierzchni 13,10 m2,

- pokoju o powierzchni 13,80 m2,

- pokoju o powierzchni 6,35 m2

oraz przynależnego pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 44,25 m2.

 

Lokal o słabym standardzie, wymagający gruntownego remontu oraz wymiany stałego wyposażenia. Ściany lokalu wykonane z cegieł pokryte tynkiem mineralnym, malowane emulsją wapienną. Podłogi deska drewniana na legarach drewnianych, deski pokryte płytami oraz wykładziną sztuczną pcv. Stolarka drzwiowa stara, drewniana malowana farbą olejną. W kuchni oraz pokoju okno pcv, łazienka oraz drugi pokój okno drewniane starego typu. Ewentualne koszty związane z uporządkowaniem lokalu ponosi kupujący we własnym zakresie i nie będzie żądać z tego tytułu żadnych roszczeń od Gminy Mirsk, co zostanie zapisane w protokole przetargowym oraz umowie sprzedaży. Lokal znajduje się na poddaszu budynku mieszkalnego wielolokalowego o trzech kondygnacjach: parter, pierwsze piętro, poddasze użytkowe, częściowo podpiwniczony. Budynek wolnostojący, wybudowany przed 1945 r. ujęty w wykazie zabytków Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków. Technologia wykonania typowa dla budownictwa początku XX wieku, konstrukcja ścian zewnętrznych cegła/kamień, ściany wewnętrzne cegła, stropy drewniane, konstrukcja dachu drewniana dwuspadowa pokryta papą termozgrzewalną, brak termoizolacji. Stolarka okienna częściowo stara drewniana, częściowo wymieniona pcv, drzwi wejściowe blaszane wytłaczane. Ciągi komunikacyjne na parterze posadzki z płytek kamiennych, konstrukcja schodów kamienna. Ciągi komunikacyjne na piętrze podłoga drewniana pokryta wykładzinami sztucznymi, konstrukcja schodów drewniana. Elewacja budynku wymagająca kapitalnego remontu, brak termoizolacji ścian. Budynek wyposażony w następujące instalacje: elektryczną, kanalizacyjną oraz wodną. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – wojewódzkiej nr 361 alei Wojska Polskiego, działka oznaczona w ewidencji nr 490/6 obręb Mirsk 2.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Mirsk w granicach administracyjnych zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XL/285/06 z dnia 24 lutego 2006 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem planu: M.b – tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej (jednorodzinnej i wielorodzinnej) – istniejące w strefie B ochrony podstawowych wartości kulturowych.

 

Nieruchomość nie jest obciążona wadami prawnymi i fizycznymi. Sprzedaż gruntu odbywa się na podstawie danych ewidencyjnych. Wskazanie granic działki może odbyć się na wniosek i koszt kupującego.

 

Dla przedmiotowego lokalu nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1984 z późn. zm.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ww. ustawy nabywca może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności wezwać pisemnie zbywcę do wywiązania się z tego obowiązku w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania. W przypadku, gdy świadectwo charakterystyki energetycznej albo jego kopia nie zostaną przekazane w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania nabywca może, w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej na koszt zbywcy. Nabywca nie może zrzec się tego prawa.

 

Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym przy alei Wojska Polskiego 3 w Mirsku zakończył się wynikiem negatywnym dnia 29.11.2019 r. – nie zgłosił się żaden nabywca.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 21 lutego 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mirsku - Plac Wolności nr 39 w sali nr 12 (sala posiedzeń) o godz. 13.00. Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości. Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej w pieniądzu należy wpłacić do dnia 18 lutego 2020 r. do godziny 15.30 w kasie tutejszego Urzędu lub na konto PKO BP SA o/Jelenia Góra nr 58 1020 2124 0000 8102 0011 1468.

 

Wadium oferenta, który wygra przetarg wliczone zostanie na poczet wykupu nieruchomości, pozostałe wadia zostaną wypłacone po przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cena sprzedaży płatna jest przez kandydata na nabywcę nieruchomości najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe ponosi kupujący.

 

Osoby przystępujące do przetargu lub udzielające pełnomocnictwa będą zobowiązane do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie związanym z przeprowadzeniem procedury sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, zamieszczono na stronie internetowej Bip Gminy Mirsk, opublikowano w gazecie lokalnej „Wieści Mirska”.

 

Informacji udziela:

Ewa Truszkowska

Specjalista ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi

tel. 75 64 70 445, e-mail: nieruchomosci@mirsk.pl, pok. nr 8 w godzinach pracy Urzędu


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.01.2020r.
Dokument wytworzony przez: Specjalista ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Truszkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 stycznia 2020 07:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 379
17 stycznia 2020 07:44 (Radosław Kuźniar) - Dodanie załącznika [al_wojska_polskiego_35.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 stycznia 2020 07:39 (Radosław Kuźniar) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirsk::