Przetargi

II ustny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 208/7 obręb Mirsk 2 o powierzchni 0,0019 ha.

 

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 208/7 obręb Mirsk 2 o powierzchni 0,0019 ha.

Prawo własności Gminy Mirsk ujawnione jest w KW nr JG1S/00012740/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim - IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej niezabudowanej wynosi 1 500,00 zł plus obowiązujący podatek Vat w wysokości 23%

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej tj. kwota 300,00zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Mirsk w granicach administracyjnych zatwierdzonym uchwałą nr XL/285/06 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 lutego 2006 r.  (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 82, poz. 1318 z dnia 18.04.2006 r.) przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem planu: MU.a – tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej z usługami towarzyszącymi – istniejące w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, strefa „B” ochrony podstawowych wartości kulturowych, strefa „OW” ochrony potencjalnej eksploracji archeologicznej.

W ewidencji gruntów w/w nieruchomość posiada symbol użytku Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Sprzedaż gruntu odbywa się na podstawie danych ewidencyjnych. Cena działki nie zawiera wznowienia znaków granicznych. Wskazanie granic działki może odbyć się na wniosek i koszt kupującego.

Nieruchomość nie jest obciążona wadami prawnymi i fizycznymi. Nieruchomość gruntowa niezabudowana w kształcie regularnym, prostokątnym o małej powierzchni użytkowej 0,0019 ha. Działka położona w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, usytuowana na tyłach zabudowy od strony wschodniej zabudowa kamieniczna okalająca pl. Wolności i rynek miasta, od strony południowej i północnej zwarta zabudowa przy ul. Mickiewicza i Prostej. W pobliżu działki przebiega sieć energetyczna, kanalizacyjna oraz wodociągowa. Infrastruktura techniczna niezbędna do zabudowy zbywanej nieruchomości łącznie z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i opracowań wymaganej dokumentacji pozostaje do wykonania w granicach działki i poza jej granicami we własnym zakresie i na własny koszt nabywającego. Nabywca nie będzie żądać z tego tytułu żadnych roszczeń od Gminy Mirsk, co zostanie zapisane w protokole przetargowym oraz umowie sprzedaży.

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działka w pasie sąsiadującym z działką nr 209/3 obręb Mirsk 2 - wewnętrzną drogą gminną częściowo utwardzoną stanowiącą połączenie z drogą publiczną o nawierzchni bitumicznej stanowiącą drogę gminną nr 112715D oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 30 obręb Mirsk 2 posiada urządzone betonowe ogrodzenie. Demontaż ogrodzenia w celu wykonania wjazdu nie może powodować uszkodzenia pozostałej jego części otaczającej działkę nr 208/1 obręb Mirsk 2.  

Ewentualne koszty związane z uporządkowaniem terenu ponosi kupujący we własnym zakresie i nie będzie żądać z tego tytułu żadnych roszczeń od Gminy Mirsk, co zostanie zapisane w protokole przetargowym oraz umowie sprzedaży.


Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 208/7 obręb Mirsk 2 zakończył się wynikiem negatywnym dnia 25.11.2019 r. – nie zgłosił się żaden nabywca.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.02.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk – Plac Wolności nr 39 w Sali nr 12 (sala posiedzeń) o godzinie 12.00.

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej w pieniądzu należy wpłacić do dnia 24.02.2020 r. do godziny 15.30 w kasie tutejszego Urzędu lub na Konto PKO BP SA o / Jelenia Góra nr 58 1020 2124 0000 8102 0011 1468.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości.

Wadium oferenta, który wygra przetarg wliczone zostanie na poczet wykupu nieruchomości, pozostałe wadia zostaną wypłacone po przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cena sprzedaży płatna jest przez kandydata na nabywcę nieruchomości najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe ponosi kupujący.

Osoby przystępujące do przetargu lub udzielające pełnomocnictwa będą zobowiązane do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie związanym z przeprowadzeniem procedury sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w przetargu.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, zamieszczono na stronie internetowej Bip Gminy Mirsk, opublikowano w gazecie lokalnej „Wieści Mirska”.

 
Informacji udziela:
Ewa Truszkowska
Specjalista ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi
tel. 75 64 70 445 pok. nr 8 w godzinach pracy Urzędu


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.01.2020r.
Dokument wytworzony przez: Specjalista ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Truszkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 stycznia 2020 07:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 51
22 stycznia 2020 07:53 (Radosław Kuźniar) - Dodanie załącznika [2087_m2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2020 07:51 (Radosław Kuźniar) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2020 07:51 (Radosław Kuźniar) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::