Komunikaty

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2018 roku, w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności.


Działając na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)


Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk


ogłasza


otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2018 roku, w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

I. Rodzaje zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.


1. Kultura fizyczna i sport - 253.000 zł


a) Działalność dotycząca upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie zdrowego stylu życia, wśród dzieci i młodzieży, w dyscyplinie piłka nożna, piłka ręczna i strzelectwo.


Wysokość środków przewidzianych przez Gminę Mirsk na realizację zadania w 2018 r.- 145.000 zł


Wysokość środków przekazanych przez Gminę Mirsk na realizację tego rodzaju zadania w 2017 r. – 145.000 zł


b) Działalność dotycząca upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży, na terenie sołectw: Giebułtów, Proszowa, Rębiszów, Mroczkowice, w dyscyplinie piłka nożna i tenis stołowy.


Wysokość środków przewidzianych przez Gminę Mirsk na realizację zadania w 2018 r.- 101.000 zł


Wysokość środków przekazanych przez Gminę Mirsk na realizację tego rodzaju zadania w 2017 r. – 85.000 zł


c) Działalność dotycząca upowszechniania kultury fizycznej i sportu, poprzez propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży, na terenie Gminy Mirsk, w dyscyplinie sportu walki ju-jitsu.


Wysokość środków przewidzianych przez Gminę Mirsk na realizację zadania w 2018 r.- 7.000 zł


Wysokość środków przekazanych przez Gminę Mirsk na realizację tego rodzaju zadania w 2017 r. – 7.000 zł


2. Pomoc społeczna -15.000 zł


a) Działalność polegająca na poprawie warunków socjalno – bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym emerytów, rencistów i inwalidów.  


Wysokość środków przewidzianych przez Gminę Mirsk na realizację zadania w 2018 r. – 6.000 zł


Wysokość środków przekazanych przez Gminę Mirsk na realizację tego rodzaju zadania w 2017 r. – 6.000 zł


b) Działalność polegająca na udzielaniu pomocy dzieciom niepełnosprawnym.


Wysokość środków przewidzianych przez Gminę Mirsk na realizację zadania w 2018 r. – 7.000 zł


Wysokość środków przekazanych przez Gminę Mirsk na realizację tego rodzaju zadania w 2017 r. - 7.000 zł


c) Działalność polegająca na udzieleniu pomocy osobom niewidomym.


Wysokość środków przewidzianych przez Gminę Mirsk na realizację zadania w 2018 r. – 2.000 zł


Wysokość środków przekazanych przez Gminę Mirsk na realizację tego rodzaju zadania w 2017 r. – 1.000 zł


3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 18.000 zł


a) Działalność polegająca na upowszechnianiu, kultywowaniu i propagowaniu kultury oraz obrzędów ludowych na terenie sołectw Kamień i Mroczkowice.


Wysokość środków przewidzianych przez Gminę Mirsk na realizację zadania w 2018 r. – 6.000 zł


Wysokość środków przekazanych przez Gminę Mirsk na realizację tego rodzaju zadania w 2017 r. – 6.000 zł


b) Działalność polegająca na upowszechnianiu, kultywowaniu i propagowaniu kultury oraz obrzędów ludowych na terenie miasta Mirsk.


Wysokość środków przewidzianych przez Gminę Mirsk na realizację zadania w 2018 r. – 6.000 zł


Wysokość środków przekazanych przez Gminę Mirsk na realizację tego rodzaju zadania w 2017 r. – 6.000.00 zł


c) Działalność polegająca na upowszechnianiu, kultywowaniu i propagowaniu kultury oraz obrzędów ludowych na terenie sołectwa Giebułtów


Wysokość środków przewidzianych przez Gminę Mirsk na realizację zadania w 2018 r. – 6.000 zł


Wysokość środków przekazanych przez Gminę Mirsk na realizację tego rodzaju zadania w 2017 r. – 0.00 zł

4. Ratownictwo i ochrona ludności – 5.000 zł

Działalność polegająca na niesieniu pomocy ludziom, których zdrowie lub życie jest zagrożone, zapobieganie wypadkom w górach, ochrona środowiska górskiego.


Wysokość środków przewidzianych przez Gminę Mirsk na realizację tego rodzaju zadania w 2018 r. – 5.000 zł


Wysokość środków przekazanych przez Gminę Mirsk na realizację tego rodzaju zadania w 2017 r. – 5.000 zł


II. Zasady przyznawania dotacji.


1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1817).


2. Uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1817) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają następujące warunki:


a) Zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Mirsk.


b) Prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.


c) Posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji poszczególnych zadań.


d) Dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji poszczególnych zadań.


e) Rozliczyły dotację na realizację zadania za 2017 r.III. Termin i warunki składania ofert.


1. Oferty należy składać wyłącznie na formularzu określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).


2. Oferty wraz z załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty lub w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk w godzinach urzędowania, w terminie od 15.12.2017 r. do 29.01.2018 r. O przyjęciu oferty decyduje data oraz godzina wpływu oferty do Urzędu Miasta i Gminy Mirsk.


3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy zadania publicznego zamieszczonego w ogłoszeniu.


Oferta, która wpłynie po terminie zostanie odrzucona ze względów formalnych.

Dokumenty podstawowe:

1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty, czytelnie podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wraz z pieczęciami, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów upoważnienia w oryginale należy dołączyć do oferty.   


Formularze dostępne są również w na stronie urzędu www.mirsk.pl.


2. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk ze strony internetowej wyciągu z KRS. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.


3. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok, a w przypadku dotychczasowej krótszej działalności, za okres tej działalności.


4. Obowiązujący statut organizacji.

Pouczenie:
Osoby uprawnione, które nie dysponują pieczątkami imiennymi winny podpisywać się pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionych funkcji. Oferta i inne dokumenty dołączone do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości.

IV. Tryb i termin wyboru ofert.


1. Komisja konkursowa dokona oceny ofert w dwóch etapach; Etap I – ocena formalna, Etap II- ocena merytoryczna.


2. Podmioty, które złożą oferty i w stosunku, do których komisja uzna uchybienia formalne, będą wzywane do uzupełnienia brakujących dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.


3. Za uchybienia formalne uznaje się brak załączników:


a) obowiązującego statutu podmiotu składającego ofertę,


b) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruku ze strony internetowej wyciągu z KRS,


4. Oferty, które spełnią wymogi formalne, zostaną poddane ocenie merytorycznej przez członków komisji konkursowej.


5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie do dnia 16 lutego 2018 r.       


6. Uzasadnienie wyboru lub odrzucenia oferty nie wymaga formy pisemnej.V. Kryteria wyboru ofert.


1. W I etapie oceny oferty pod względem formalnym, zostaną wzięte pod uwagę następujące wymogi:


1) Przygotowanie i złożenie oferty zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do RozporządzeniaMinistra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).


2) Złożenie oferty zgodnie z terminem wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.


3) Złożenie na ofercie czytelnych podpisów wraz z pieczątkami przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym dokumencie potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.


4. Dołączenie wymaganych załączników.


1. W II etapie, zostanie dokonana ocena oferty pod względem merytorycznym, w oparciu o następujące pozycje w ofercie:


1) Charakterystyka zadania (pkt od 0 do 15).


2) Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania, opis ich przyczyn oraz skutków (pkt od 0 do 10).


3) Opis grup adresatów zadania publicznego (pkt od 0 do 5).


4) Zakładane cele zadania (pkt od 0 do 15).


5) Miejsce realizacji zadania (pkt od 0 do 15).


6) Opis poszczególnych działań (opis działań, zadań do wykonania, beneficjentów, czy spójny z kosztorysem) (pkt od 0 do 5).


7) Harmonogram planowanych działań ( z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia) (pkt od 0do 5).


8) Zakładane rezultaty realizacji zadania (pkt od 0 do 10).


9) Kalkulacja przewidywanych kosztów zadania wraz ze źródłami ich finansowania (odniesienie kosztów rodzajowych w kalkulacji do opisu zadania) (pkt od 0 do 10).


10) Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego (pkt od 0 do 5).


11) Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (pkt od 0 do 5).
Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia 100 pkt.


VI. Termin realizacji zadań.


1. Realizacja zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.


VII. Warunki realizacji zadania publicznego.


1. Realizacja zleconego organizacji pozarządowej zadania następuje po zawarciu umowy.


2. Zleceniobiorca, realizując zlecone zadanie, jest obowiązany do informowania w wydawanych przez siebie publikacjach, swoich materiałach informacyjnych (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, ogłoszeniach prasowych, wykazach sponsorów, itp.), poprzez media, ustną informację, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Zleceniodawcę.


3. Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy Mirsk jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie skarbnika, faktur, rachunków i umów oraz dokumentacji, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.


4. Dopuszcza się przesuwanie kosztów w obszarze dotacji między pozycjami kosztorysu.Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.12.2017r.
Dokument wytworzony przez: Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sylwia Kałuża-Tartak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 grudnia 2017 11:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 152
15 grudnia 2017 11:25 Radosław Kuźniar - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2017 11:25 Radosław Kuźniar - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2017 11:24 Radosław Kuźniar - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::