Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o polowaniach zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w sezonie 2018/2019 przez Koło Łowieckie „Wieniec” obwód łowiecki nr 234 i 235.

ROŚ.6151.1.2018.1 Mirsk, dnia 18.09.2018 r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk podaje się do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w sezonie 2018/2019 przez Koło Łowieckie...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Janusza Pietruch, ul. Szkolna 8, 59-830 Olszyna, działającego w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na działkach nr 181, 183, 539, obręb Mlądz, gmina Mirsk dlka inwestycji pn.: „Przebudowa mostu przez rz. Mrożynkę w ciągu drogi powiatowej nr 2505D w km 0+189 w m. Mlądz.”

Mirsk, dnia 14.09.2018 r. PP.6733.5.2018.2 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2017...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wydaniu decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : „Przebudowie mostu przez rzekę Mrożynkę w ciągu drogi powiatowej nr 2505D w km 0+189 w miejscowości Mlądz” realizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 181, 539, 183 obręb Mlądz.

ROŚ. 6220.3.2018.13 Mirsk, dnia 10. 09. 2018 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 21 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 21 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.1) Burmistrz...

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie mostu przez rzekę Mrożynkę w ciągu drogi powiatowej nr 2505D w km 0+189 w miejscowości Mlądz”

Mirsk, dnia 22. 08. 2018 r. ROŚ.6220.3.2018.8 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.:Dz. U. z 2018 r., poz. 1360) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - opinia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie mostu przez rzekę Mrożynkę w ciągu drogi powiatowej nr 2505D w km 0+189 w miejscowości Mlądz”.

Mirsk, dnia 02.08.2018 r. OBWIESZCZENIE o niezałatwieniu sprawy w terminie Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::