Komunikaty

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie mostu przez rzekę Mrożynkę w ciągu drogi powiatowej nr 2505D w km 0+189 w miejscowości Mlądz”.

 

ROŚ.6220.3.2018.1                                                                                            Mirsk, dnia 04. 07. 2018 r.


OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art.73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

 

zawiadamiam


że na wniosek z dnia 11. 06. 2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20. 06. 2018 r.) uzupełnionego dnia 02. 07. 2018 r. Pana Janusza Petruch pełnomocnika Zarządu Dróg Powiatowych we Lwówku Śląskim zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie mostu przez rzekę Mrożynkę w ciągu drogi powiatowej nr 2505D w km 0+189 w miejscowości Mlądz”.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20 zgodnie z art.74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stosuje się przepisy art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Mirsk www.bip.mirsk.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Mlądz dnia 06. 07. 2018 r.


Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym jego stadium poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia wniosków i żądań w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.


Zgodnie z art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lwówku Śl. oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.


Wobec powyższego informuję o wystąpieniu do organów opiniujących. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych opinii w przedmiotowej sprawie.

 

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk


                                                                                                   /-/ Andrzej Jasiński


Otrzymują:

1. Pan Janusz Petruch – pełnomocnik Zarządu Dróg Powiatowych we Lwówku Śląskim

2.Strony postępowania – poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego.

3. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Mlądz

4. Tablica ogłoszeń – w miejscu

5. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk (www.bip.mirsk.pl)

6. A/a

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.07.2018r.
Dokument wytworzony przez: Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aneta Szabla
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2018 10:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 137
05 lipca 2018 10:25 Radosław Kuźniar - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::