Przetargi

Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Przecznica w Gminie Mirsk

Mirsk.2012.05.25

DrG.271.16.2012.2
O G Ł O S Z E N I E

 o zamówieniu na roboty budowlane  - wartości poniżej 5.000.000 EURO

 

GMINA  MIRSK,  59-630 Mirsk,  Pl. Wolności 39

tel. 0756470440, fax: 075 6470469,  www.mirsk.pl  e:mail: gmina@mirsk.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

1.Nazwa zadania: Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Przecznica w Gminie Mirsk.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45.00.00.00-7,  45.2314.00-9, 45.31.61.10-9.

2.Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kablowej linii oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Przecznica w Gminie Mirsk na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania Sp. z o.o. ul.Mickiewicza 26, 58-500 Jelenia Góra.

Podstawowy zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

 1. 1.       kopanie rowów pod kable energetyczne – 1724 m3
 2. 2.       ułożenie rur osłonowych DVK50 – 4309 m,
 3. 3.       ułożenie kabla YAKXS 5x25mm2 – 4958 m,
 4. 4.       ułożenie uziomów z bednarki FeZn 30x4mm w rowach kablowych – 540 m,
 5. 5.       zasypanie rowów kablowych – 1724 m3,
 6. 6.       ułożenie rur osłonowych BE75 na słupach ŻN – 16 m,
 7. 7.       ułożenie rur osłonowych BE75 na słupach wirowanych – 4 m,
 8. 8.       ułożenie rur osłonowych BE75 na mostkach  – 41 m,
 9. 9.       zabudowa ograniczników przepięć  na słupach – 15 szt.
 10. 10.   ułożenie bednarki FeZn 30x4 mm na słupach – 60 m,
 11. 11.   montaż szafek oświetleniowych – 5 szt,
 12. 12.   ustawienie słupów oświetleniowych z wysięgnikami wysokości 8 m – 98 szt,
 13. 13.   ustawienie słupów oświetleniowych parkowych wys. 4 m – 3 szt,
 14. 14.   montaż opraw oświetleniowych 100 W – 87 szt,
 15. 15.   montaż opraw oświetleniowych 150 W – 11 szt,
 16. 16.   montaż opraw oświetleniowych parkowych – 3 szt,
 17. 17.   wciąganie przewodów typu YDY 3 x 1,5 mm2 do słupów oświetleniowych – 993,5 m.

Technologia wykonania robót została określona w przedmiarach robót, specyfikacjach Technicznych oraz  Projekcie budowlanym, które stanowią załączniki do SIWZ.

3.Wymagany termin wykonania  do  15.09.2012r.

4.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy pzp.

5.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można pobrać ze strony internetowej http//bip.mirsk.pl Biuletyn Informacji Publicznej) lub zakupić w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 10. Cena specyfikacji 15 zł.

6.Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Andrzej DOMIN – Inspektor ds.drogownictwa  w poniedziałki w godz. 800 – 1600 oraz od wtorku do piątku  730 – 1530  tel.  756470458, e-mail : domin@mirsk.pl

7. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem  „Oferta przetargowa na –  budowę kablowej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Przecznica w Gminie Mirsk” należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Mirsk, 59-630 Mirsk, Pl. Wolności 39, pokój nr 1 (sekretariat do dnia 12.06.2012 do godz. 10:00).

8.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

9.Zamawiajacy nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

9.Wadium przetargowe – zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 18.000 zł.

10.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)       posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)       posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)       dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)       sytuacji ekonomicznej i finansowej,

5)       nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, na podstawie art.24 Ustawy.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentach zgodnie z formułą  „spełnia – nie spełnia”.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

10.1.W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, w tym:

a)       oświadczenie z art.22 i 24 Pzp,

b)       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy,

c)       aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d)       aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

10.2.W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonanie podobnych zamówień w okres ostatnich 5 lat łącznie z referencjami . Wykonawca powinien wykazać wykonanie minimum dwóch zdań z zakresu kablowych linii oświetlenia dla dróg publicznych określonych w art.2 Ustawy z dnia  21 marca 1985r o drogach publicznych(Tekst jednolity Dz.U.z 2007r nr 19 poz.115 ze zmianami) o łącznej długości nie mniejszej jak 4.000 m  oraz wartości łącznej zadań nie mniejszej jak 500.000 zł. brutto. Do wykazu robót wykonawcy powinni dostarczyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót.

     Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia takie jak – referencje , protokoły odbioru itp.

 Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów, w tym:

a)      wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej   i prawidłowo ukończone.

10.3.W zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymagane jest:

dysponowanie przez wykonawcę sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia Wykaz  niezbędnych do wykonania zamówienia sprzętu, narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca.

Przy składaniu oferty  wymagane jest dysponowaniem, co najmniej:

-                ciągnik kołowy 18-22kW

-                ciągnik siodłowy z naczepą 16t

-                koparko-spycharka 0,15m3

-                piła spalinowa do cięcia nawierzchni

-                podnośnik montażowy PMH samochodowy

-                samochód dostawczy do 0,9t

-                samochód skrzyniowy do 5t

-                skrapiarka do bitumu przewoźna z mechaniczną pompą

-                spawarka elektryczna transformatorowa do 500A

-                walec statyczny samojezdny 4-6t

-                żuraw samochodowy do 4t

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym należącym do podwykonawcy, załączając do oferty pisemne zobowiązanie (podwykonawcy) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunków szczegółowych w podanym zakresie, nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów, w tym:

a)      wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,

b)       pisemne zobowiązanie podwykonawcy do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy),

1)   dysponowanie przez wykonawcę osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia Wykaz wszystkich osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakres wykonywanych przez nich czynności. W wykazie wszystkich osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia wymagane jest wykazanie 1 osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami elektroenergetycznymi ( łącznie z kopią uprawnień i zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa),  oraz wykazanie osób posiadających uprawnienia na koparki.    

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia należących do podwykonawcy, załączając do oferty pisemne zobowiązanie (podwykonawcy) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów, w tym:

a)       wykaz wszystkich osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

b)       oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

c)       pisemne zobowiązanie podwykonawcy do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy).

10.4.W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie oświadczenia z art.22 i 24 Pzp. Ponadto wykonawca powinien  przedstawić opłacona polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejsza jak 500.000 zł.  Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien dołączyć do oferty dowód wniesienia wadium przetargowego 18.000 zł.

     Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia  ww. warunek mogą spełnić łącznie.

10.5.W zakresie warunku nie podlegania wykluczeniu z Postępowania, na podstawie art.24 Ustawy ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie oświadczenia z art.22 i 24 Pzp.

11.Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.06.2012r o godz.1015 w  siedzibie Zamawiającego, pokój nr 12 (sala posiedzeń).

12.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

13.Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena ryczałtowa   –  100 %

14.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej dla dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

15.Zamawiający  nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

16.Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.

17.Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych   nr 173346-2012   z dnia 25 maja  2012r oraz zmiana ogłoszenia BZP nr 178722 z dnia 30 maja 2012r..

Burmistrz Miasta i Gminy

 

Andrzej Jasiński

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25-05-2012
Dokument wytworzony przez: Inspektor ds. drogownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Domin
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2012 13:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Domin
Ilość wyświetleń: 1148
12 czerwca 2012 12:20 Andrzej Domin - Dodanie załącznika [6zbiorcze_zestawienia_ofert.pdf] do dokumentu.
30 maja 2012 08:43 Andrzej Domin - Zmiana kolejności załączników.
30 maja 2012 08:43 Andrzej Domin - Dodanie załącznika [3__siwz_z_zalacznikami.pdf] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::