Przetargi

I ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 113/29 obręb Krobica o pow. 0,0200 ha.

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze I-go ustnego przetargu ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 113/29 obręb Krobica o pow. 0,0200ha.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.000,00 plus podatek VAT w wysokości 23%  


Wadium wynosi 20 % ceny wywoławczej tj. kwota 600,00zł.

 

Sołectwo Krobica nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mirsk zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XL/284/06 z dnia 24 lutego 2006r. przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol MN1).  


Przetarg ograniczony jest dla właścicieli nieruchomości przyległych tj. właścicieli dz. nr 113/25 i 371 obręb Krobica.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19.02.2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mirsku - Plac Wolności nr 39 w sali nr 12 (sala posiedzeń ) o godz. 1300


Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej w pieniądzu należy wpłacić do dnia  15.02.2018r. do godz. 1400 w kasie tut. Urzędu, lub na konto PKO  BP SA  o /  Jelenia  Góra  nr 58 1020 2124 0000  8102 0011 1468.


Termin zgłoszenia udziału w przetargu upływa w dniu 15.02.2018r. o godz. 1500. Zgłoszenie udziału w przetargu następuje poprzez wpłacenie wadium i pisemne zgłoszenie uczestnictwa wraz z dołączonym tytułem prawnym do nieruchomości sąsiedniej (wypis z rejestru gruntów lub aktualny wypis z księgi wieczystej).

 

Pełny tekst ogłoszenia podany jest  do wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk (tablica ogłoszeń) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.mirsk.pl).  

 

Informacji udziela insp. d/s gospodarki nieruchomościami komunalnymi - Mariusz Pastuszek tel. 75 64 70 445 pok. nr 8 w godzinach pracy Urzędu.

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.01.2018r.
Dokument wytworzony przez: Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariusz Pastuszek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 stycznia 2018 10:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 174
15 stycznia 2018 10:36 Radosław Kuźniar - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::