Przetargi

II – gi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej innej niż mieszkalnej - lokal użytkowy nr 4LU w budynku nr 14 przy ul. Podchorążych w Mirsku o pow. użytkowej 14,18 m2 wraz z udziałem wynoszącym 10,49% w nieruchomości wspólnej w granicach działki nr 169/15 obręb 2 Mirsk o pow. 0,0236 ha oraz w częściach wspólnych budynku.


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK

      

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza II – gi  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości lokalowej innej niż mieszkalnej:


- lokal użytkowy nr 4LU w budynku nr 14 przy ul. Podchorążych w Mirsku  o pow. użytkowej  14,18 m2 wraz z udziałem wynoszącym  10,49% w nieruchomości wspólnej w granicach działki nr 169/15 obręb 2 Mirsk o pow. 0,0236 ha oraz w częściach wspólnych budynku.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Mirsk w granicach administracyjnych, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk Nr XL/285/06 z dnia 24 lutego 2006 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 82 poz. 1318 z dnia 18.04.2006 r. z późniejszymi zmianami: działka nr 169/15 położona w obrębie ewidencyjnym Mirsk 2 leży w obszarze oznaczonym symbolem: MU.a - tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej z usługami towarzyszącymi w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej .


Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śl. - Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr JG1S/000 28748/3 .


Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, zbycie lokalu następuje bez obowiązku sporządzenia charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku, o której mowa w art. 2 pkt 3 w/w ustawy z uwagi na fakt, że budynek ten podlega ochronie w myśl art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.


Formami ochrony zabytków, na podstawie powyższej ustawy, są m.in. ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

 

Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej wynosi  7 000,00zł 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 16.02 2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mirsku – Plac Wolności  nr 39 w sali nr 12 ( sala posiedzeń ) o godzinie 1130 .

 

Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej w pieniądzu tj. kwotę  1 400,00 zł. należy wpłacić do dnia 12.02.2018 r. do godz. 1330 w kasie tut. Urzędu lub na konto PKO BP SA o / Jelenia  Góra nr 58 1020 2124 0000 8102 0011 1468.


Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.


Wadium oferenta, który wygra przetarg wliczone zostanie na poczet wykupu nieruchomości, pozostałe wadia zostaną wypłacone po przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Informacji udziela insp. d/s gospodarki nieruchomościami komunalnymi Mariusz Pastuszek tel. 75 64 70 445 pok. nr 8 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.01.2018r.
Dokument wytworzony przez: Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariusz Pastuszek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 stycznia 2018 10:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 197
15 stycznia 2018 10:38 Radosław Kuźniar - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::