Przetargi

Przetarg nieograniczony na zadania pn."Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno –Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku"

Znak sprawy: IRI.271.01.2018.02                                                               Mirsk, dnia 22.01.2018r.

 

 

                                                                                                                   O G Ł O S Z E N I E

o zamówieniu na roboty budowlane o wartości poniżej 5.225.000 EURO

 

 

 

GMINA MIRSK,   59-630 Mirsk,  plac Wolności 39

 

        tel. 75 6470440, fax: 75 6470469,  www.mirsk.pl  e-mail: gmina@mirsk.pl

 

 

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn:

 

Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno –Integracyjnego celem utworzenia  Klubu Integracji Społecznej w Mirsku

 

1. Wspólny słownik zamówień (CPV)

Roboty budowlane  – kod: 45000000-7

Roboty rozbiórkowe – kod: 45111300-1

Roboty instalacyjne elektryczne – kod: 45310000-3

Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne – kod: 45330000-9

Instalowanie centralnego ogrzewania – kod: 45331000-6

Roboty budowlane w zakresie  nawierzchni dróg – 45233220-7

 

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można pobrać ze strony internetowej http//bip.mirsk.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mirsk lub zakupić w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15, cena specyfikacji 25,- zł.

 

3.  Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotowy Projekt obejmuje wykonanie, zgodnie z PB robót budowlanych mających na celu przebudowę Środowiskowego Klubu Profilaktyczno Integracyjnego celem utworzenia  Klubu Integracji Społecznej w Mirsku, doprowadzenie całego obiektu do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej i przepisami sanitarnymi oraz likwidację barier architektonicznych.

 

Projekt został podzielony na trzy zadania na które składają się następujące elementy:

ZADANIE NR I roboty budowlane oraz instalacje sanitarne i elektryczne w budynku przy Placu Wolności 15.

ZADANIE NR II kotłownia gazowa opalana gazem ziemnym.

ZADANIE NR III zatoka parkingowa.

Na przedmiot umowy składa się następujący zakres rzeczowy prac:

 

2.1 ZADANIE NR I roboty budowlane oraz instalacje sanitarne i elektryczne w budynku przy Placu Wolności 15 (A,B,C,D,E):

2.1.1 w części A (kamienica)  rozbiórki, remont frontowej elewacji, wymiana więźby dachowej, naprawa elementów dachu mansardowego, wymiana więźby dachowej, wykonanie nowego pokrycia z dachówki, obróbki blacharskie z blachy miedzianej, wzmocnienie stropów drewnianych nad I i II piętrem, oraz przebudowa pomieszczeń na I piętrze, wymiana stropu drewnianego na WPS w miejscu lokalizacji sanitariatów na I piętrze, remont wszystkich pomieszczeń parteru, I i II piętra z wyjątkiem lokali usługowych 1/23 i 1/25, roboty murarskie, zamurowania otworów, nowe ścianki działowe, roboty tynkarskie (odbicie i wykonanie nowych), posadzkarskie, malarskie, izolacyjne, wymiana istniejącej stolarki na okna drewniane z nawiewnikami, montaż parapetów wewnętrznych drewnianych, zewnętrznych z blachy miedzianej, stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna drewniana w tym również drzwi drewniane o odporności ogniowej, okładziny ścian sanitariatów płytkami ceramicznymi, montaż ścianek systemowych w sanitariatach, okładziny posadzek i schodów na ciągach komunikacyjnych z płyt granitowych antypoślizgowych, wykonanie schodów prowadzących na II piętro z drewna twardego wraz z obustronnymi poręczami, wykonanie impregnacji obniżającą stopień zapalności schodów, wykonanie obudowy stropów drewnianych i skosów poddasza z płyt GKF w klasie odporności ogniowej EI30 oraz oddymiania klatki schodowej, uzyskanie zezwolenia na zajęcie chodnika w celu prowadzenie robót elewacyjnych .

2.1.2 w części B (łącznik) termomodernizacja budynku,  remont i wzmocnienie więźby dachowej, wymiana istniejącego pokrycia dachowego na płytę warstwową, montaż obróbek blacharskich z blachy cynk-tytan, wykonanie obudowy stropów drewnianych  z płyt GKF w klasie odporności ogniowej EI30, remont węzłów sanitarnych na parterze w pełnym zakresie, otworzenie pomieszczenia 1/1 poprzez wykonanie czterech otworów przesklepionych łukami, roboty wykończeniowe całości w tym roboty murarskie, tynkarskie, posadzkarskie, malarskie, wymiana istniejącej stolarki wewnętrznej i zewnętrznej drzwiowej, w tym również drzwi drewniane o odporności ogniowej, montaż parapetów wewnętrznych drewnianych, zewnętrznych z blachy malowanej proszkowo, okładziny ścian sanitariatów płytkami ceramicznymi, montaż ścianek systemowych w sanitariatach, okładzin posadzek i schodów na ciągach komunikacyjnych z płyt granitowych antypoślizgowych,

2.1.3  w części C (sala widowiskowa) wymiana  istniejącego pokrycia dachowego na  nowe z płyt warstwowych, wymiana obróbek blacharskich z blachy cynk-tytan, remont kratownic stalowych dachowych, remont konstrukcji wsporczej sufitu nad sala widowiskową poprzez wykonanie i montaż nowych krążyn profilujących łukowy sufit z miejscową naprawa tynków i gładzi w miejscu montażu krążyn, wzmocnienie stropu pod salą widowiskową poprzez wykonanie ścian podpierających posadowionych na nowych fundamentach, remont podłóg sali widowiskowej w tym ułożenie podłogi z parkietu dębowego o minimalnych wymiarach klepki 400x70x22mm, roboty wykończeniowe w tym roboty murarskie, tynkarskie, posadzkarskie, malarskie, wymiana 3 szt istniejących okien na okna drewniane klatek kabiny kinowej EI 60 szt 2 i okno PVC EI 60 3,05x4,05 na sali szt 1, całkowita wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej na drzwi drewniane, drzwi o odporności ogniowej wykonać jako drewniane, montaż parapetów wewnętrznych drewnianych, zewnętrznych z blachy malowanej proszkowo, wymiana posadzek w pomieszczeniach parteru na posadzki zgodne z opisem w PB ,

2.1.4, w części D (dobudówka zachodnia) wymiana  istniejącego pokrycia dachowego na  nowe z płyt warstwowych, wymiana obróbek blacharskich z blachy cynk-tytan, termomodernizacja obiektu, wymiana stolarki okiennej, wymiana  stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, drzwi o odporności ogniowej wewnętrzne wykonać jako drewniane, remont podłóg sceny i pomieszczeń z garderobami, roboty wykończeniowe całości w tym roboty murarskie, tynkarskie, posadzkarskie,

2.1.5, w części E(dobudówka południowa) roboty rozbiórkowe oraz przebudowa części E, montaż nowej więźby dachowej wraz z pokryciem z dachówki karpiówki, remont pomieszczeń piwnicy 0/11 i 0/12, wzmocnienie  stropu klatki schodowej, wymiana stolarki okiennej,  montaż studzienek doświetlających okna piwniczne wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, w tym drzwi EI30 oraz kurtyna lub roleta przeciwpożarowe w  pomieszczeniu 2/7, termomodernizacja obiektu, montaż urządzenia typu schodołaz dla osób niepełnosprawnych zamiast platformy schodowej pokonującej 3 stopnie schodowe pomiędzy pomieszczeniami 1/5 i 1/6, montaż na klatce schodowej dźwigu osobowego z dwoma przystankami z obudową przystosowanego również dla osób niepełnosprawnych na wózku wraz z przygotowaniem miejsca pod montaż dźwigu oraz  pracami wykończeniowymi w jego obrębie i zasilaniem elektrycznym, oddymianie klatki schodowej, roboty wykończeniowe całości w tym roboty murarskie, tynkarskie, posadzkarskie, malarskie, izolacyjne.

2.1.6 wykonanie instalacji sanitarnych w całym obiekcie w tym: przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne, wnętrzna instalacja ciepłej i zimnej wodny oraz cyrkulacja, instalacja kanalizacyjna, instalacja hydrantowa, instalacja wentylacji mechanicznej sali widowiskowej wraz z instalacją ogrzewczą central wentylacyjnych, klimatyzacja sali widowiskowej, wentylacja sanitariatów, instalacja centralnego ogrzewania. Wszystkie instalacje, które wymagają podłączenia do kotła c.o należy wprowadzić do pomieszczenia kotłowni gazowej w sposób umożliwiający wykonawcy kotłowni wpięcie ich w instalację grzewczą.

2.1.7 wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych w całym obiekcie w tym m.in.: instalacja siłowa ogólnego przeznaczenia, instalacje oświetlenia ogólnego i dekoracyjnego, gniazdowa, oświetlenia awaryjnego, zasilająca urządzenia dedykowane, informatyczna w pomieszczeniu sali widowiskowej, instalacja okablowania dla systemu nagłośnienia w sali widowiskowej, instalacja dla projektora multimedialnego w sali widowiskowej , instalacja oddymiania klatki schodowej oraz instalacja uziemiająca i odgromowa i przyłącze energetyczne,

2.1.8 wykonanie w pomieszczeniu kotłowni gazowej robót budowlanych rozbiórkowych, murarskich, tynkarskich, posadzkarskich, malarskich, okładziny ścian płytkami ceramicznymi, montaż stolarki okiennej i drzwiowej EI30, wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej, gniazd, montaż rozdzielnicy elektrycznej kotłowni, wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej, montaż umywalki, baterii, wykonanie studzienki schładzającej roboty należy wykonać w terminie do 29.09.2018r. i przekazać pomieszczenie Wykonawcy Zadania nr II   ,

2.1.9 usuniecie z terenu budowy materiałów z rozbiórek i demontaży i przekazanie dla podmiotu uprawnionego do odbioru i zagospodarowania odpadów za wyjątkiem pozyskanych elementów stalowych, które Wykonawca odwiezie do wskazanego przez Zamawiającego skupu złomu.

2.1.10 sporządzenie projektów wykonawczych w przypadku kiedy projekt budowlany nie uszczegóławia w  stopniu  umożliwiającym prawidłową realizację robót budowlanych i instalacyjnych,

2.1.11 sporządzenie protokołów z prób, badań i pomiarów instalacji elektrycznych i sanitarnych,    sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, sporządzenie protokołu odbioru przewodów kominowych i wentylacyjnych, przygotowanie  dokumentacji dźwigu odbiorowej dla UDT.

Wykonawca Zadania nr I wykonuje swój zakres robót w koordynacji z Wykonawcą Zadania nr III ustając w harmonogramie zakres robót w taki sposób, aby większość prac wymagających użycia ciężkiego sprzętu bądź dojazdu dźwigu zrealizować przed wejściem na plac budowy Wykonawcy Zadania Nr III w terminie do dnia 30.08.2018r.

 

2.2 ZADANIE NR II kotłownia gazowa opalana gazem ziemnym- zamiana z LPG na gaz ziemny (przyłącze gazowe nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia).

Pomieszczenie kotłowni w zakresie robót budowlanych przygotowuje dla Wykonawcy Zadania nr II Wykonawca Zadania Nr I w terminie do  dnia 20.11.2018r.

2.2.1 montaż urządzeń kotłowni gazowej zgodnie z projektem wyposażonej w kocioł gazowy 125 kW z zamkniętą komorą spalania, pobierający powietrze do spalania z zewnątrz wraz z automatyką kotła, oraz innymi urządzeniami w obrębie kotłowni zgodnie PB w tym m.in. zasobnik c.w.u o pojemności 300l, pompy obiegowe, filtry, zawory, czujniki, pompa studzienki schładzającej, przygotowanie dokumentacji odbiorowej dla UDT,

2.2.2 zasilenie urządzeń kotłowni w energię z rozdzielnicy elektrycznej kotłowni (zamontowanej w ramach zadania nr I), wykonanie rozruchu technologicznego kotłowni po wykonaniu przyłącza gazowego ,

2.2.3 montaż instalacji spalinowo wentylacyjnej kotłowni tj. wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej 2 kpl, czerpni powietrza zewnętrznego wraz z przewodem czerpalnym, montaż przewodu spalinowego z blachy kwasoodpornej w istniejącym kominie z wyprowadzeniem ponad dach, sporządzenie protokołu odbioru przewodów kominowych i wentylacyjnych,

2.2.4 montaż wewnętrznej instalacji gazowej rurociąg fi. 200 2 mb, fi.65 7 mb, fi. 25 1 mb wraz z kurkami gazowymi, filtrem gazowym, manometrem, Zaworem MAG-3 dn 65  zamontowanym w szafce zewnętrznej, próba szczelności instalacji gazowej, przygotowanie  dokumentacji odbiorowej dla UDT

2.2.5 przyłączenie do nowego kotła instalacji grzejnikowej c.o., c.w.u. oraz obiegu nagrzewnic central wentylacyjnych.

 

Przyłączenie obiektu do sieci gazowej zostanie zrealizowane na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Gminę Mirsk z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. w terminie do 30.06.2019r.

 

2.3 ZADANIE NR III zatoka parkingowa

2.3.1 przygotowanie terenu, wykonanie robót ziemnych i budowa zatoki parkingowej wraz ze zjazdem z ulicy Sikorskiego na działce 209/7 zgodnie z PB,

2.3.2 rozbiórka istniejących garaży zlokalizowanych wzdłuż muru ceglanego w miejscu projektowanej zatoki parkingowej, naprawa muru ceglanego po robotach rozbiórkowych,

2.3.3 wykonanie ogrodzenia  z siatki na słupkach stalowych od strony ogródków działkowych,

2.3.4 uporządkowanie terenu po zakończonych pracach, rozścielenie nadmiaru ziemi wzdłuż krawężników i obrzeży betonowych, zagrabienie ziemi, wysianie trawy,

2.3.5 wywiezienie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych, usuniecie z terenu budowy materiałów z rozbiórek i demontaży oraz przekazanie ich dla podmiotu uprawnionego do odbioru i zagospodarowania odpadów za wyjątkiem pozyskanych elementów stalowych, które Wykonawca odwiezie do wskazanego przez Zamawiającego skupu złomu,

2.3.6 sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej, uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót .

Wykonawca Zadania nr III  wykonuje swój zakres robót w koordynacji z Wykonawcą Zadania nr I w sposób umożliwiający  dojazd i transport materiałów budowlanych na plac budowy od strony ulicy Sikorskiego. Wykonanie nawierzchni drogi komunikacyjnej wewnętrznej na odcinku przebiegu przyłącza gazowego (od ulicy Sikorskiego do ściany zewnętrznej kotłowni gazowej) będzie możliwe po realizacji przyłącza gazowego  przez Polską Spółką Gazownictwa sp.z o.o. w terminie 30.06-30.07.2019r.

Szczegółowy zakres robót określają:

1)Projekt budowlany przebudowa budynku Klubu Integracji Społecznej w tym roboty drogowe opracowany 15 grudnia 2016r. przez Przedsiębiorstwo Biuro Kompleksowych Inwestycji Budowlanych Jan Adamkiewicz.

2) Projekt budowlany  remontu elewacji budynku przy Placu Wolności 15  opracowany 10 października 2016r. przez Przedsiębiorstwo Biuro Kompleksowych Inwestycji Budowlanych Jan Adamkiewicz .

3)Projekt budowlany branży instalacyjnej sanitarnej opracowany 15 grudnia 2016r. przez Przedsiębiorstwo Biuro Kompleksowych Inwestycji Budowlanych Jan Adamkiewicz.

4) Projekt budowlany branży instalacyjnej elektrycznej opracowany 15 grudnia 2016r. przez Przedsiębiorstwo Biuro Kompleksowych Inwestycji Budowlanych Jan Adamkiewicz

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż.

6) Przedmiary robót wszystkich branż z grudnia 2017r. jako materiały pomocnicze do wykonania wyceny kosztu robót w zakresie przedmiotu zamówienia. 

4. Wymagania Zamawiającego:

4.1 Termin wykonania zamówienia Zadań nr I, II, III  - do 30.07.2019r. rozumiany jako potwierdzenie realizacji zadania na podstawie protokołu końcowego bezusterkowego odbioru robót z udziałem Stron .

4.2 Długość okresu gwarancji:  minimum 36 miesięcy , maximum  72 miesiące , liczony od daty odbioru końcowego robót. 

 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu;

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - NIE DOTYCZY,

b)sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Posiadają polisę OC od prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą jak:

 dla Zadania nr 1- 1.500.000,00 zł.

 dla Zadania nr 2 i 3 -100.000,00 zł

c)dokonają wpłaty wadium przetargowego  

         dla Zadania nr 1 w kwocie:   50.000,00 zł

dla Zadania nr 2 w kwocie:     2.000,00 zł

dla Zadania nr 3 w kwocie:     5.000,00 zł

d)zdolności technicznej lub zawodowej wykażą:

W zakresie Zadania Nr 1 należy:

Wykazać budowę lub modernizację w okresie ostatnich 5-ciu lata przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy minimum dwóch budynków o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto każda, łącznie z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (poświadczenia lub inne dokumenty).

Dysponować:

 jedną osobą kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń, jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych, jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych wraz z aktualna przynależnością tych osób do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

W zakresie Zadania Nr 2 :

Wykazać w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy realizację minimum dwóch kotłowni gazowych o wartości minimum 100.000,00 zł każda łącznie z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (poświadczenia lub inne dokumenty).

 Dysponować jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wraz z aktualną przynależnością do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

W zakresie Zadania  3 należy:

Wykazać w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy realizację minimum dwóch podobnych zamówień  o wartości minimum 200.000,00 zł każda.

Dysponować jedną osobą kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z aktualna przynależnością do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 e) w zakresie zatrudnienia na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga aby    osoby skierowane przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia dla Zadania nr I wykonywały:

- na podstawie umowy o pracę i przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia roboty budowlane łącznie przez co najmniej 8 pracowników fizycznych (osiem etatów), zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

- Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożyć Wykaz zatrudnionych pracowników sporządzony wg załącznika nr 6 do SIWZ. Nie spełnienie przez  Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu z  art. 29 ust. 3a ustawy PZP spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o których mowa powyżej zostanie spełniony  jeżeli  jeden z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie spełnia ww. warunek.

4) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku, o których mowa w  SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,

5) Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

a)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

b)Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.

6) Podstawy wykluczenia:

a)z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

b)Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy PZP należy przedłożyć:

a)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,

b)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

c)kopię polisy OC potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwoty określone w pkt.5 ppkt 2b),

d)wykaz robót sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w ilościach nie mniejszych jak określonych w pkt.5 ppkt 2d),

e)wykazu osób funkcyjnych skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ w ilościach nie mniejszych jak określonych w pkt.5 ppkt 2d),

f)wykaz osób fizycznych zatrudnionych przy realizacji zamówienia wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ w ilościach nie mniejszych jak określonych w pkt.5 ppkt 2e),

2) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d)czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

3) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia wg. załącznik nr 2a) do SIWZ.

 4) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

a)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności  wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c)oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2013r. poz. 231).

5)  Inne dokumenty:

a) Formularz oferty.

b) Dowód wniesienia wadium.

c) Formularze gwarancji.

 6) Informacje dla wykonawców zagranicznych (jeśli dotyczy)

Wykonawcy zagraniczni zobowiązani są do przedstawienia odpowiednich dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r z dnia  27 lipca 2016r poz. 1126).

7. Wadium przetargowe – zamawiający wymaga wniesienia wadium :

     dla Zadania nr 1 w kwocie:   50.000,00 zł

dla Zadania nr 2 w kwocie:     2.000,00 zł

dla Zadania nr 3 w kwocie:     5.000,00 zł

 Wadium wnoszone  w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto PKO BP S.A. nr  58 1020 2124 0000 8102 0011 1468 z zaznaczeniem wpłaconej kwoty na poszczególne zadanie.

8. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena oferty brutto - 60 %,

długość okresu gwarancji - 40%,

9. Oferty sporządzone w języku polskim w zamkniętych kopertach z napisem: „Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno –Integracyjnego celem utworzenia  Klubu Integracji Społecznej w Mirsku – Zadanie nr………..” - nie otwierać przed 19.02.2018r. godz. 10:30” należy składać w siedzibie lub wysłać na adres Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Mirsk, 59-630 Mirsk, Pl. Wolności 39, pokój nr 1 (sekretariat) do dnia 19.02.2018r.  do godz. 10:00.

10.Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.02.2018r. o godz. 10:30 w  siedzibie Zamawiającego, pokój nr 12 (sala posiedzeń).

11.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 12.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowych oraz nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

 13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej dla dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

 16.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:    Dz. U. z 2017r. poz. 1579)  .

 17.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień sektorowych zgodnie z art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017r. poz. 1579)  .

 18.Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Ewa Pachciarek – specjalista ds. remontów i  inwestycji, od poniedziałku do piątku w godz.  730 – 1530 ,  telefon 75 62 22 166, e-mail: remont@mirsk.pl                                              

19.Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 508332-N-2018 z dnia 22.01.2018r.

 


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.01.2018r.
Dokument wytworzony przez: Specjalista ds. remontów i inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Pachciarek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 stycznia 2018 14:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Pachciarek
Ilość wyświetleń: 701
22 stycznia 2018 14:57 Ewa Pachciarek - Dodanie załącznika [przedmiar_dla_zadania_nr_iii_zatoka_parkingowa_klubu_is_w_mirsku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2018 14:57 Ewa Pachciarek - Dodanie załącznika [przedmiar_robot_sanitarnych_dla_zadania_nr_ii__wylacznie_kotlownia_ga zowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2018 14:56 Ewa Pachciarek - Dodanie załącznika [przedmiar_robot_dla_zadania_nr_i_instalacje_elektryczne_w_klubie_inte gracji_spolecznej_w_mirsku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::