Przetargi

Zbycie w drodze II-go ustnego przetargu ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 113/29 obręb Krobica o pow. 0,0200 ha.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze II-go ustnego przetargu ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 113/29 obręb Krobica o pow. 0,0200ha.


Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śl. – IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi KW nr JG1S/00035290/9, w której jako właściciel wpisana jest Gmina Mirsk.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3000,00


Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej tj. kwota 600,00zł.

 

Sołectwo Krobica nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mirsk zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XL/284/06 z dnia 24 lutego 2006r. przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol MN1). W ewidencji gruntów w/w nieruchomość posiada symbol użytku Bp.


Nieruchomość nie jest obciążona wadami prawnymi i fizycznymi.


Sprzedaż gruntu odbywa się na podstawie danych ewidencyjnych. Pozostałości po budowlach (gruz) oraz inne odpady znajdujące się w granicach działki zostaną usunięte przez nabywcę na jego koszt. 


Wskazanie granic działki może odbyć się na wniosek i koszt kupującego. Cena sprzedaży płatna jest przez kandydata na nabywcę nieruchomości najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe ponosi kupujący.

 

I-wszy przetarg ustny ograniczony nie odbył się dnia 19. 02. 2018 r. z powodu braku wpłaty wadium (nie zgłosił się żaden nabywca) w terminie określonym w ogłoszeniu Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 03. 01. 2018 r.

 

Przetarg ograniczony jest dla właścicieli nieruchomości przyległych tj. właścicieli dz. nr 113/25 i 371 obręb Krobica.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20.04.2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mirsku - Plac Wolności nr 39 w sali nr 12 (sala posiedzeń) o godz. 1300

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej w pieniądzu należy wpłacić do dnia 16.04.2018r. do godz. 1530 w kasie tut. Urzędu, lub na konto PKO  BP SA  o /  Jelenia  Góra  nr 58 1020 2124 0000  8102 0011 1468.


Termin zgłoszenia udziału w przetargu upływa w dniu 16.04.2018r. o godz. 1530. Zgłoszenie udziału w przetargu następuje poprzez wpłacenie wadium i pisemne zgłoszenie uczestnictwa wraz z dołączonym tytułem prawnym do nieruchomości sąsiedniej (wypis z rejestru gruntów lub aktualny wypis z księgi wieczystej). Wadium oferenta, który wygra przetarg wliczone zostanie na poczet wykupu nieruchomości, pozostałe wadia zostaną wypłacone po przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Informacji udziela: Aneta Szabla Insp. ds. rolnictwa i ochrony środowiska wz. Mariusza Pastuszka Insp. ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi tel.75 64 70 445 pok. nr 8 w godzinach pracy Urzędu.

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.03.2018r.
Dokument wytworzony przez: Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariusz Pastuszek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2018 10:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 146
14 marca 2018 10:34 Radosław Kuźniar - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::