Przetargi

Zbycie w drodze rokowań po dwóch nieograniczonych przetargach ustnych, które zakończyły się wynikiem negatywnym nieruchomości lokalowej - lokal mieszkaniowy nr 2 w budynku nr 1 w Rębiszowie, oraz przynależny grunt w granicach działki nr 694 obręb Rębiszów o pow. 0,11 ha w udziale 20,10 %.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze rokowań po dwóch nieograniczonych przetargach ustnych, które zakończyły się wynikiem negatywnym nieruchomość lokalową:


- lokal mieszkaniowy nr 2 w budynku nr 1 w Rębiszowie, oraz przynależny grunt w granicach działki nr 694 obręb Rębiszów o pow. 0,11 ha w udziale 20,10%.


Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim - IV Wydział Ksiąg Wieczystych dla w/w nieruchomości prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1S/00020527/2, w której jako właściciel wpisana jest Gmina Mirsk. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 42,70m2.

 

Opis lokalu:

lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 42,70m2 położony na parterze budynku nr 1 w Rębiszowie, składający się z następujących pomieszczeń:

- dwa pokoje o łącznej powierzchni użytkowej 34,40 m2

- kuchnia o powierzchni użytkowej 8,30 m2 .

WC suche w częściach wspólnych budynku. Brak pomieszczeń przynależnych.

 

Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej wynosi 15 000,00 zł.


Wadium wynosi 20 % ceny wywoławczej tj. kwota 3 000,00 zł.

 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mirsk zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XL/284/06 z dnia 24 lutego 2006r. przedmiotowa nieruchomość posiada symbol MN 1 – zabudowa mieszkaniowa.


Nieruchomość nie jest obciążona wadami prawnymi i fizycznymi. Sprzedaż gruntu odbywa się na podstawie danych ewidencyjnych. Wskazanie granic działki może odbyć się na wniosek i koszt kupującego. Cena sprzedaży płatna jest przez kandydata na nabywcę nieruchomości najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe ponosi kupujący.

 

W dniu 29.09.2017r. odbył się pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku Rębiszów nr 1. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.


W dniu 15.02.2018r. odbył się drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku Rębiszów 1. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.


Sprzedaż lokalu następuje z świadectwem charakterystyki energetycznej budynku, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29. 08. 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2017r., poz. 1498 z póź. zm.).

 

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, Plac Wolności 39 do dnia 09 04. 2018r. do godziny 1530.


Rozpatrzenie ofert odbędzie się w dniu 11. 04. 2018r.o godzinie 1100 w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk, Plac Wolności 39, w sali nr 12 (sala posiedzeń).

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

1. imię, nazwisko i adres albo firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2. datę sporządzenia zgłoszenia,

3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań,

6. oznaczenie nieruchomości (numer działki, której dotyczy oferta).

 

Zaliczkę w wysokości 20 % ceny wywoławczej w pieniądzu tj. kwotę 3 000,00 zł należy wpłacić w kasie tut. Urzędu lub na konto PKO BP SA o / Jelenia Góra nr 68 1020 2124 0000 8102 0011 1468. Wpłata zaliczki traktowana jest jako zgłoszenie udziału w rokowaniach.


Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

 

Dodatkowe warunki rokowań:

  • pierwsza wpłata przed podpisaniem aktu notarialnego wynosi 5 000,00 zł ceny osiągniętej w rokowaniach,

  • pozostałą część ceny osiągniętej w rokowaniach można rozłożyć na trzy raty roczne.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.


Zaliczka oferenta, który wygra przetarg wliczona zostanie na poczet wykupu nieruchomości, pozostałe zaliczki zostaną wypłacone po rokowaniach. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

 

Informacji udziela: Aneta Szabla insp. ds. rolnictwa i ochrony środowisk wz. Mariusz Pastuszka insp. ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi tel. 75 64 70 445 pok. nr 8 w godzinach pracy Urzędu.

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.03.2018r.
Dokument wytworzony przez: Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariusz Pastuszek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2018 10:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 219
14 marca 2018 10:36 Radosław Kuźniar - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::