Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.Przebudowa pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Giebułtowie [silne wiatry i intensywne opady deszczu- październik 2017]

Znak sprawy: IRI.271.03.2018.02                                                                                     Mirsk, dnia 11.05.2018r.

 

 

                                                                                                      O G Ł O S Z E N I E

o zamówieniu na roboty budowlane o wartości poniżej 5.225.000 EURO

 

 

GMINA MIRSK,   59-630 Mirsk,  plac Wolności 39

tel. 75 6470440, fax: 75 6470469,  www.mirsk.pl  e-mail: gmina@mirsk.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn:

 Przebudowa pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Giebułtowie [silne wiatry i intensywne opady deszczu- październik 2017]

1. Wspólny słownik zamówień (CPV)

Roboty budowlane – kod: 45000000-7 

Roboty w zakresie wykonywania  pokryć  i  konstrukcji  dachowych  i inne podobne  roboty  specjalistyczne– kod: 45260000-7 

Wykonywanie  pokryć i konstrukcji  dachowych  oraz  podobne  roboty– kod: 45261000-4 

 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można pobrać ze strony internetowej http//bip.mirsk.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mirsk lub zakupić w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15, cena specyfikacji 15,- zł.

 3.  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotowy Projekt obejmuje wykonanie robót budowlanych mających na celu przebudowę pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Giebułtowie w następującym zakresie:

3.1 Wymiana istniejącego pokrycia dachu dwuspadowego z  dachówki ceramicznej karpiówki w łuskę na nowe pokrycie z zastosowaniem dachówki ceramicznej karpiówki angobowanej w kolorze czerwonym (dobranym do istniejącego pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej) wraz z montażem dachówek systemowych (okapowe, kalenicowe, krawędziowe, wentylacyjne, kominki wentylacyjne, gąsiory początkowe i końcowe itp.) i obróbkami blacharskimi z blachy cynkowo-tytanowej, z uwzględnieniem poszerzenia okapów i krawędzi dachu dla ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem o gr. 15 cm.

3.2 Wymiana łat i kontrłat, montaż membrany dachowej paroprzepuszczalnej, w razie konieczności  wzmocnienie lub wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej, zabezpieczenie więźby dachowej przed korozją biologiczną, owadami i ogniem, przemurowanie kominów ponad dachem cegłą klinkierową wraz z ich przekryciem  czapą żelbetowych z kapinosem,  montaż wyłazów dachowych, montaż stopni kominiarskich, drabinek przeciwśniegowych w kolorze czerwonym,  montaż rynien i rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej , montaż rewizji żeliwnych na odpływach rur spustowych do kanalizacji burzowej , montaż siatek wentylacyjnych okapów, obróbki blacharskie istniejących okien dachowych, wymiana pokrycia lukarn, ocieplenie ich boków oraz wykonanie obróbek blacharskich, wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami do budynku, zabezpieczenie terenu budowy w okresie realizacji robót aż do ich zakończenia i końcowego odbioru, , usuniecie z terenu budowy materiałów z rozbiórek i demontaży oraz przekazanie ich dla podmiotu uprawnionego do odbioru i zagospodarowania.

3.3.Wymiana instalacji odgromowej  na dachu , połączenie z istniejącym otokiem, wykonanie pomiarów instalacji odgromowej.

4. Wymagania Zamawiającego:

4.1 Wymaganym terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest dzień: 31.08.2018r.

4.2 Długość okresu gwarancji:  minimum 36 miesięcy , maximum  72 miesiące , liczony od daty odbioru końcowego robót. 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu;

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - NIE DOTYCZY,

b)sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Posiadają polisę OC od prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą jak - 300.000,00 zł

c)dokonają wpłaty wadium przetargowego  w kwocie:     5.000,00 zł

d)zdolności technicznej lub zawodowej wykażą realizację w okresie ostatnich 5-ciu lata przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy minimum dwóch zadań o podobnym charakterze o  wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto każde, łącznie z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (poświadczenia lub inne dokumenty).

e) w zakresie zatrudnienia na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga aby    osoby skierowane przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia dla Zadania nr I wykonywały:

- na podstawie umowy o pracę i przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia roboty budowlane łącznie przez co najmniej 2 pracowników fizycznych (dwa etaty), zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

- Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożyć Wykaz zatrudnionych pracowników sporządzony wg załącznika nr 6 do SIWZ. Nie spełnienie przez  Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu z  art. 29 ust. 3a ustawy PZP spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o których mowa powyżej zostanie spełniony  jeżeli  jeden z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie spełnia ww. warunek.

4) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku, o których mowa w  SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,

5) Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

a)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

b)Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.

6) Podstawy wykluczenia:

a)z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

b)Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy PZP należy przedłożyć:

a)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,

b)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

c)kopię polisy OC potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwoty określone w pkt.5 ppkt 2b),

d)wykaz robót sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w ilościach nie mniejszych jak określonych w pkt.5 ppkt 2d),

e)wykazu osób funkcyjnych skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ w ilościach nie mniejszych jak określonych w pkt.5 ppkt 2d),

f)wykaz osób fizycznych zatrudnionych przy realizacji zamówienia wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ w ilościach nie mniejszych jak określonych w pkt.5 ppkt 2e),

2) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d)czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

3) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia wg załącznik nr 2a) do SIWZ.

4) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

a)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności  wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c)oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

 W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126).

5)  Inne dokumenty:

a) Formularz oferty.

b) Dowód wniesienia wadium.

c) Formularze gwarancji.

6) Informacje dla wykonawców zagranicznych (jeśli dotyczy)

Wykonawcy zagraniczni zobowiązani są do przedstawienia odpowiednich dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r z dnia  27 lipca 2016r poz. 1126).

7. Wadium przetargowe – zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:   5.000,00 zł

 Wadium wnoszone  w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto PKO BP S.A. nr  58 1020 2124 0000 8102 0011 1468 z zaznaczeniem wpłaconej kwoty na poszczególne zadanie.

8. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena oferty brutto - 60 %,

długość okresu gwarancji - 40%,

9. Oferty sporządzone w języku polskim w zamkniętych kopertach z napisem: „Przebudowa pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Giebułtowie [silne wiatry i intensywne opady deszczu- październik 2017]” - nie otwierać przed 28.05.2018r. godz. 10:30” należy składać w siedzibie lub wysłać na adres Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Mirsk, 59-630 Mirsk, Pl. Wolności 39, pokój nr 1 (sekretariat) do dnia 28.05.2018r.  do godz. 10:00.

10.Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.05.2018r. o godz. 10:30 w  siedzibie Zamawiającego, pokój nr 12 (sala posiedzeń).

11.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

12.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowych oraz nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej dla dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

16.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:    Dz. U. z 2017r. poz. 1579)  .

17.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień sektorowych zgodnie z art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017r. poz. 1579)  .

18.Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

 Ewa Pachciarek – specjalista ds. remontów i  inwestycji, od poniedziałku do piątku w godz.  730 – 1530 ,  telefon 75 62 22 166, e-mail: remont@mirsk.pl

19.Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 556639-N-2018-2018 z dnia 11.05.2018r.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.05.2018r.
Dokument wytworzony przez: Specjalista ds. remontów i inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Pachciarek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2018 12:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Pachciarek
Ilość wyświetleń: 232
05 czerwca 2018 09:26 Radosław Kuźniar - Dodanie załącznika [6_zbiorcze_zestawienia_ofert_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 maja 2018 12:10 Ewa Pachciarek - Dodanie załącznika [przedmiar_robot_szkola_w_giebultowie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 maja 2018 12:10 Ewa Pachciarek - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::