Przetargi

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.Przebudowa pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Mirsku [silne wiatry i intensywne opady deszczu – październik 2017]

Nasz znak: IRI. 271.4.2018.2                                                                                             Mirsk, dnia: 11.05.2018r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z trwającymi przygotowaniami Gminy Mirsk do realizacji zadania pn. Przebudowa pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Mirsku [silne wiatry i intensywne opady deszczu – październik 2017] zapraszam do złożenia oferty na usługę w zakresie wykonanie robót budowlanych w przedmiotowym temacie.

 I. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia.

1) Nazwa zamówienia:

Zadanie pn. „Przebudowa pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Mirsku [silne wiatry i intensywne opady deszczu – październik 2017]”.

 Lokalizacja: 59-630 Mirsk , ul Betleja 33

2) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowa pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Mirsku [silne wiatry i intensywne opady deszczu – październik 2017]  w następującym zakresie:

2.1. Naprawa uszkodzeń elewacji od strony ul. Betleja w zakresie uzupełnienia i napraw ubytków wyprawy tynkarskiej, dwukrotne malowanie całości farbami elewacyjnymi w istniejącej kolorystyce.

2.2. Wymiana uszkodzonych parapetów na nowe wykonane z blachy malowanej proszkowo w kolorze istniejących parapetów.

2.3. Naprawa cokołu obłożonego płytkami klinkierowymi.

2.4. Wymiana uszkodzonego okna na nowe PVC w kolorze białym z zachowaniem istniejących podziałów okna, współczynnik przenikalności cieplnej Uw nieprzekraczający 1,1 W/(m2·K).

2.5. Usuniecie z terenu budowy materiałów z rozbiórek i demontaży oraz przekazanie ich dla podmiotu uprawnionego do odbioru i zagospodarowania.

Zakres robót określa przedmiar robót stanowiący materiał pomocniczy do wykonania wyceny kosztu robót w zakresie przedmiotu zamówienia. 

3) Planowany termin wykonania robót  25.06 - 31.08.2018r.

 II. Informacje o procedurze zapytania ofertowego:

 1. Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w siedzibie Gminy Mirsk w terminie do dnia 24.05.2018r. do godz. 10:30  w formie pisemnej.

2. Przy wyborze wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami

- cena ryczałtowa – 100%

3. Wymaganym terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest dzień: 31.08.2018r.

4. Wymagany okres gwarancji 36-miesięcy.

5. Zapytanie ofertowe ogłoszone  zostało  na  stronie  internetowej http//bip.mirsk.pl  zakładka: Przetargi.

6. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela: Ewa Pachciarek, Specjalista  d/s remontów i inwestycji, tel. 75 62 22 166, e-mail: remont@mirsk.pl

7. Wyniki procedury zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronie internetowej jw.

8. Z wybranym  Wykonawcą  zostanie  podpisana  umowa  na  zasadach  określonych  w formularzu stanowiącym  załącznik  nr 3  do  niniejszego  zapytania.  Przed podpisaniem umowy wybrany  Wykonawca  zobowiązany   będzie jest  dostarczyć   kosztorys  ofertowy , który stanowił będzie   załącznik do umowy.

                                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

                                                                                                                         Andrzej Jasiński

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.05.2018r.
Dokument wytworzony przez: Specjalista ds. remontów i inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Pachciarek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2018 12:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Pachciarek
Ilość wyświetleń: 184
24 maja 2018 13:43 Ewa Pachciarek - Dodanie załącznika [3_zbiorcze_zestawienie_ofert.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 maja 2018 12:29 Ewa Pachciarek - Dodanie załącznika [3__formularz_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 maja 2018 12:28 Ewa Pachciarek - Dodanie załącznika [przedmiar_robot_szkola_w_mirsku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::