Przetargi

II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej: Nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 165/1 obręb Grudza o powierzchni 0,18 ha.

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK

 


Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż następującej nieruchomości niezabudowanej:   


- nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 165/1 obręb Grudza o powierzchni 0,18 ha. Prawo własności Gminy Mirsk ujawnione jest w KW JG1S/00000874/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim - IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej niezabudowanej wynosi 21 000,00 zł


Wadium wynosi 20 % ceny wywoławczej tj. kwota 4 200,00 zł.  

Sołectwo Grudza nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mirsk zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XL/284/06 z dnia 24 lutego 2006 r. przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol MN1). W ewidencji gruntów w/w nieruchomość posiada symbol użytku Bp.


Nieruchomość jest wolna od wad prawnych i fizycznych. Kształt działki foremny, zbliżony do trapezu. Teren o spadku w kierunku południowym. Dojazd do działki drogą gruntową na odcinku ok. 50 m, która to droga jest odnogą od drogi asfaltowej przechodzącej przez miejscowość Grudza. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Na działce pozostałości po starych zabudowaniach, pozostałości ścian z cegły. Działkę porastają drzewa i krzewy. Ewentualne koszty związane z usunięciem gruzu, bądź innych odpadów z terenu nieruchomości ponosi kupujący. Teren działki nie jest uzbrojony. Sprzedaż działki odbywa się na podstawie danych ewidencyjnych. Wskazanie granic może odbyć się na wniosek i koszt kupującego.

I – wszy przetarg ustny nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym (nie zgłosił się żaden nabywca) w dniu 20.03.2018 r.  

Przetarg odbędzie się w dniu 20.07.2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk – Plac Wolności nr 39 w Sali nr 12 (sala posiedzeń) o godzinie 11.00.


Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej w pieniądzu należy wpłacić do dnia 16.07.2018 r.  do godziny 14.00 w kasie tutejszego Urzędu lub na Konto PKO BP SA o / Jelenia Góra nr 58 1020 2124 0000 8102 0011 1468.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.    

Wadium oferenta, który wygra przetarg wliczone zostanie na poczet wykupu nieruchomości, pozostałe wadia zostaną wypłacone po przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informacji udziela:
Ewa Truszkowska Referent ds. gospodarki
nieruchomościami komunalnymi


wz. Mariusza Pastuszka Insp. ds. gospodarki
nieruchomościami komunalnymi
tel. 75 64 70 445 pok. nr 8 w godzinach pracy Urzędu


 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.06.2018r.
Dokument wytworzony przez: Referent ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Truszkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2018 13:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 148
05 czerwca 2018 13:17 Radosław Kuźniar - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 czerwca 2018 13:14 Radosław Kuźniar - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::