Przetargi

III ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 113/29 obręb Krobica, gmina Mirsk o powierzchni 0,02 ha.

 

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze III-go ustnego przetargu ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 113/29 obręb Krobica, gmina Mirsk o powierzchni 0,02 ha. Prawo własności Gminy Mirsk ujawnione jest w KW nr JG1S/00035290/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2000,00 zł.


Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej tj. kwota 400,00zł.

Sołectwo Krobica nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mirsk zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XL/284/06 z dnia 24 lutego 2006 r. przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol MN1). W ewidencji gruntów w/w nieruchomość posiada symbol użytku Bp.


Nieruchomość nie jest obciążona wadami prawnymi i fizycznymi. Sprzedaż gruntu odbywa się na podstawie danych ewidencyjnych. Pozostałości po budowlach (gruz) oraz inne odpady znajdujące się w granicach działki zostaną usunięte przez nabywcę na jego koszt. Wskazanie granic działki może odbyć się na wniosek i koszt kupującego. Cena sprzedaży płatna jest przez kandydata na nabywcę nieruchomości najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe ponosi kupujący.

I - wszy przetarg ustny ograniczony zakończył się wynikiem negatywnym (nie zgłosił się żaden nabywca) w dniu 19.02.2018 r.

II – gi przetarg ustny ograniczony zakończył się wynikiem negatywnym (nie zgłosił się żaden nabywca) w dniu 20.04.2018 r.

Przetarg ograniczony jest dla właścicieli nieruchomości przyległych tj. właścicieli dz. nr 113/25 i 371 obręb Krobica, gmina Mirsk.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.07.2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mirsku - Plac Wolności nr 39 w sali nr 12 (sala posiedzeń) o godz. 12.00.


Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej w pieniądzu należy wpłacić do dnia 16.07.2018 r. do godz. 15.30 w kasie tut. Urzędu lub na konto PKO BP SA o / Jelenia Góra nr   58 1020 2124 0000 8102 0011 1468.


Termin zgłoszenia udziału w przetargu upływa w dniu 16.07.2018 r. o godz. 15.30. Zgłoszenie udziału w przetargu następuje poprzez wpłacenie wadium i pisemne zgłoszenie uczestnictwa wraz z dołączonym tytułem prawnym do nieruchomości sąsiedniej (wypis z rejestru gruntów lub aktualny wypis z księgi wieczystej). Wadium oferenta, który wygra przetarg wliczone zostanie na poczet wykupu nieruchomości, pozostałe wadia zostaną wypłacone po przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.Informacji udziela:
Ewa Truszkowska Referent ds. gospodarki
nieruchomościami komunalnymi


wz. Mariusza Pastuszka Insp. ds. gospodarki
nieruchomościami komunalnymi
tel.75 64 70 445 pok. nr 8 w godzinach pracy Urzędu


Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.06.2018r.
Dokument wytworzony przez: Referent ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Truszkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2018 13:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 123
05 czerwca 2018 13:16 Radosław Kuźniar - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::