Przetargi

I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 47 obręb ewidencyjny Mirsk 2 o powierzchni 0,3142 ha.

 


OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSKNa podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 47 obręb ewidencyjny Mirsk 2 o powierzchni 0,3142 ha.


Prawo własności Gminy Mirsk ujawnione jest w KW JG1S/00026723/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim - IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej niezabudowanej wynosi 100 000,00 zł plus obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.


Wadium wynosi 20 % ceny wywoławczej tj. kwota 20 000,00 zł.  

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Mirsk w granicach administracyjnych zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XL/285/06 z dnia 24 lutego 2006 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem planu: MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej projektowane. W ewidencji gruntów w/w nieruchomość posiada symbol użytku RIIIb.


Z uwagi na klasyfikację gruntu przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy uzyskać zgodę na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej (organ wydający zgodę- Starosta Lwówecki). Zgodnie z art.12a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych, a w odniesieniu do gruntów leśnych również jednorazowego odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 1, nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej na cele budownictwa mieszkaniowego:
1) do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego;
2) do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego.

Nieruchomość jest wolna od wad prawnych i fizycznych. Kształt działki foremny, geometryczny, podłużny, pozbawiony nierówności oraz wgłębień, pokryty różną roślinnością (szczególnie krzewami i drzewami owocowymi z uwagi na to, że jest to teren po byłych ogródkach działkowych). Dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej od ulicy Zielonej poprzez działkę drogową oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 56.


W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, a także mieszkaniowo – użytkowa oraz otwarte tereny zielone, niezagospodarowane. Ogólna lokalizacja nieruchomości i dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnej z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania nieruchomości optymalny. Nieruchomość gruntowa nie posiada wykonanych przyłączy sieci technicznych, ale położona jest w obszarze uzbrojonym w sieci energii elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej. Koszty podłączenia do sieci pokrywa kupujący.


Wskazanie granic może odbyć się na wniosek i koszt kupującego. Ewentualne koszty związane z usunięciem gruzu, bądź innych odpadów z terenu nieruchomości ponosi kupujący.

Osoby przystępujące do przetargu lub udzielające pełnomocnictwa będą zobowiązane do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie związanym z przeprowadzeniem procedury sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w przetargu.


Przetarg odbędzie się w dniu 16.10.2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk – Plac Wolności nr 39 w Sali nr 12 (sala posiedzeń) o godzinie 12.00.


Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej w pieniądzu należy wpłacić do dnia 11.10.2018 r.  do godziny 15.30 w kasie tutejszego Urzędu lub na Konto PKO BP SA o / Jelenia Góra nr 58 1020 2124 0000 8102 0011 1468.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.    

Wadium oferenta, który wygra przetarg wliczone zostanie na poczet wykupu nieruchomości, pozostałe wadia zostaną wypłacone po przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Niniejsze ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, zamieszczono na stronie internetowej Bip Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, umieszczono w gazecie lokalnej „Wieści Mirska” oraz wyciąg z ogłoszenia opublikowano w prasie codziennej ogólnopolskiej.

Informacji udziela:
Ewa Truszkowska Referent ds. gospodarki
nieruchomościami komunalnymi
wz. Mariusza Pastuszka Insp. ds. gospodarki
nieruchomościami komunalnymi
tel. 75 64 70 445 pok. nr 8 w godzinach pracy Urzędu


 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.07.2018r.
Dokument wytworzony przez: Referent ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Truszkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lipca 2018 13:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 305
03 lipca 2018 13:10 Radosław Kuźniar - Dodanie załącznika [ogloszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 lipca 2018 13:09 Radosław Kuźniar - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::