Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. " Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk".

Znak sprawy:IN2.042.03. 2017                                                                    Mirsk, dnia 26.06.2018r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o zamówieniu na roboty budowlane o wartości poniżej 5.548.000 EURO

 

 

 

GMINA MIRSK,   59-630 Mirsk,  plac Wolności 39

 

        tel. 75 6470440, fax: 75 6470469,  www.mirsk.pl  e-mail: gmina@mirsk.pl

 

 

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn:

 

„Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk „    

 

 

1.WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

    Roboty remontowe i renowacyjne – kod: 45453000-7

    Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych – kod: 45261000-4

    Roboty budowlane – kod: 45000000-7

    Roboty tynkarskie – kod:  45410000-4

    Roboty elewacyjne – kod: 45443000-4

Roboty malarskie  – kod:   45442100-8

 

2.     Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu RPDS.06.03.03-02-004/16 - ZIT AJ osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AJ,                     

 

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można pobrać ze strony internetowej http//bip.mirsk.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mirsk lub zakupić w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 10, cena specyfikacji 50,- zł.

 

4. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem projektu jest remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Mirsku w ramach RPO WD na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ.

Remont budynków ma na celu przywrócenie właściwego stanu estetycznego, poprzez remont elewacji i dachu 18 budynków w Mirsku. Budynki zostaną odnowione, dzięki czemu istniejące zasoby

mieszkaniowe utrzymane zostaną na wyższym poziomie technicznym, co podniesie komfort mieszkańców Śródmieścia. Uzyskane dzięki projektowi walory przestrzenne i kulturowe dynamizować będą rozwój społeczny i gospodarczy na obszarach zdegradowanych. Przyczyni się to do zwiększenia atrakcyjności budynków, a także poprawi estetykę centrum miasta i zwiększy jego prestiż.

Projektem objęte będzie 13 wpisanych do rejestru zabytków budynków

wielorodzinnych mieszkalnych zlokalizowanych przy Pl. Wolności 13, 14, 21, 30, 32, ul. Kościelna 2, ul. Betleja 2, 6, 10, 13, ul. Mickiewicza 13, ul. Kościuszki 10, ul. Podchorążych 17.

Projektem objętych będzie 5 budynków położonych w strefie „A” ochrony konserwatorskiej i ujętych w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się przy ul. Podchorążych 21,

25, ul. Mickiewicza 3, 4, ul. Zdrojowa 1-3.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie. Liderem będzie Gmina Mirsk, która jest właścicielem budynków przy ul. Kościuszki 10, Podchorążych 17, Podchorążych 21, Podchorążych 25, Mickiewicza 3, Mickiewicza 4, Zdrojowa 1-3. Pozostałe budynki są własnością wspólnot mieszkaniowych.

 

Projekt został podzielony na czternaście zadań, na które składają się następujące elementy:

Zadanie nr 1 - pl. Wolności 13

Remont obiektu obejmuje:

- usunięcie z elewacji niepotrzebnych haków, kabli, wieszaków i reklam nieuzgodnionych z WKZ.

- remont elewacji tj. wymiana tynków, odgrzybienie, uzupełnienie detalu (sztukatorki),

oczyszczenie i renowacja opasek i gzymsów, parapetów kamiennych, renowacja stolarki okiennej i

drzwiowej, malowanie

Zadanie nr 2- pl. Wolności 14

Remont obiektu obejmuje:

- usunięcie z elewacji niepotrzebnych haków, kabli, wieszaków i reklam nieuzgodnionych z WKZ.

- remont elewacji tj. wymiana tynków, odgrzybienie, uzupełnienie detalu (sztukatorki),

oczyszczenie i renowacja opasek i portali oraz parapetów, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie.

Zadanie nr 3 - pl. Wolności 21

Remont obiektu obejmuje:

- usunięcie z elewacji niepotrzebnych haków, kabli, wieszaków i reklam nieuzgodnionych z WKZ.

- remont elewacji tj. wymiana tynków, odgrzybienie, uzupełnienie detalu (sztukatorki), renowacja

stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja opasek okiennych i portali oraz gzymsów, malowanie

- remont dachu: wymiana pokrycia dachowego wraz z montażem elementów dachowych i wymianą okienek.

Zadanie nr 4 - pl. Wolności 30

Remont obiektu obejmuje:

- usunięcie z elewacji niepotrzebnych haków, kabli, wieszaków i reklam nieuzgodnionych z WKZ.

- remont elewacji tj. wymiana tynków, odgrzybienie, uzupełnienie detalu (sztukatorki), renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, uzupełnienie ubytków opasek okiennych i drzwiowych oraz gzymsów,

malowanie.

remont dachu: wymiana pokrycia dachowego wraz z montażem elementów dachowych i wymianą okienek.

Zadanie nr 5 - pl. Wolności 32

Ze względu na zły stan techniczny projekt przewiduje wymianę pokrycia dachowego na nowe.

Projektowana dachówka: karpiówka,

demontaż starego pokrycia wraz z ołaceniem, obróbkami blacharskimi, oraz innymi elementami (okienka połaciowe, anteny itp.)

Zadanie nr 6 - ul. Kościelna 2

Remont obiektu obejmuje:

- usunięcie z elewacji niepotrzebnych haków, kabli, wieszaków i reklam nieuzgodnionych z WKZ.

- remont elewacji tj. wymiana tynków, odgrzybienie, uzupełnienie detalu (sztukatorki), renowacja kamiennej opaski i parapetów, renowacja balustrady stalowej, renowacja stolarki okiennej i

drzwiowej, malowanie.

Zadanie nr 7 - ul. Betleja 2

Remont obiektu obejmuje:

- remont elewacji tj. odgrzybienie i oczyszczenie tynków, osuszenie, uzupełnienie ubytków tynku,

renowacja stolarki, detali architektonicznych, elementów kamiennych, odtworzeniem i montażem obróbek blacharskich i ekopików, rewitalizacja stolarki, filarów przy portalu

Zadanie nr 8 - ul. Betleja 6

Remont obiektu obejmuje:

- usunięcie z elewacji niepotrzebnych haków, kabli, wieszaków i reklam nieuzgodnionych z WKZ.

- remont elewacji tj. wymiana tynków, odgrzybienie, uzupełnienie detalu (sztukatorki), renowacja kamiennych opasek portali i gzymsów, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie

- remont dachu: wymiana pokrycia dachowego wraz z montażem elementów dachowych (naprawa więźby i wzmocnienie krokwi).

Zadanie nr 9 - ul. Betleja 10

Remont obiektu obejmuje:

- usunięcie z elewacji niepotrzebnych haków, kabli, wieszaków i reklam nieuzgodnionych z WKZ.

- remont elewacji tj. wymiana tynków, odgrzybienie, uzupełnienie detalu (sztukatorki), renowacja kamiennych opasek portali i gzymsów, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie

- remont dachu: wymiana pokrycia dachowego wraz z montażem elementów dachowych

- przemurowanie kominów od poziomu więźby dachowej.

Zadanie nr 10 - ul. Betleja 13

Remont obejmuje:

- usunięcie z elewacji niepotrzebnych haków, kabli, wieszaków i reklam nieuzgodnionych z WKZ.

- remont elewacji tj. wymiana tynków, odgrzybienie, uzupełnienie i odtworzenie detalu (sztukatorki), renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie detalu (sztukatorki), renowacja kamiennych opasek portali i gzymsów, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej,

Zadanie nr 11 - ul. Mickiewicza 13

Remont obiektu obejmuje:

- usunięcie z elewacji niepotrzebnych haków, kabli, wieszaków i reklam nieuzgodnionych z WKZ.

- remont elewacji tj. wymiana tynków, odgrzybienie, uzupełnienie detalu (sztukatorki), renowacja kamiennych opasek portali i gzymsów, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, montaż ekopików, malowanie

- remont dachu: wymiana pokrycia dachowego wraz z montażem elementów dachowych

przemurowanie kominów ponad dachówką.

Zadanie nr 12

ul. Kościuszki 10

Remont obiektu obejmuje:

- usunięcie z elewacji niepotrzebnych haków, kabli, wieszaków i reklam nieuzgodnionych z WKZ.

- remont elewacji tj. wymiana tynków, odgrzybienie, uzupełnienie detalu (sztukatorki), renowacja kamiennych opasek portali i gzymsów, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie

- remont dachu: wymiana pokrycia dachowego wraz z montażem elementów dachowych

- przemurowanie kominów od poziomu więźby dachowej.

ul. Zdrojowa 1-3.

 

Zadanie 13

ul. Podchorążych 17

Remont obiektu obejmuje:

- usunięcie z elewacji niepotrzebnych haków, kabli, wieszaków i reklam nieuzgodnionych z WKZ.

- remont elewacji tj. wymiana tynków, odgrzybienie, uzupełnienie detalu (sztukatorki), renowacja kamiennych opasek portali i gzymsów, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie

- remont dachu: wymiana pokrycia dachowego wraz z montażem elementów dachowych

- przemurowanie kominów od poziomu więźby dachowej.

ul. Podchorążych 21

ul. Podchorążych 25

Zadanie 14

ul. Mickiewicza 3

ul. Mickiewicza 4

Projektem objęte w/w budynki, nie będące zabytkami, jednak wpisane do gminnej ewidencji

zabytków:

• ul. Podchorążych 21,

• ul. Podchorążych 25,

• ul. Mickiewicza 3,

• ul. Mickiewicza 4,

• ul. Zdrojowa 1-3.

Dla budynków tych zakres prac jest taki sam. Zamierzenie będzie polegało na remoncie części

wspólnych budynku tj. wymianie pokrycia dachowego, remoncie więźby dachowej, przemurowaniu kominów, remoncie elewacji z wymianą/odnowieniem stolarki drzwiowej zewnętrznej.

Ogólny zakres robót objęty opracowaniem:

 

DACH

• Naprawa, wzmocnienie i wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej,

• Wymiana ołacenia i pokrycia dachowego,

• Wymiana obróbek blacharskich dachu, rynien i rur spustowych,

• Montaż elementów wyposażenia dachu tj, płotki przeciwśniegowe,   ławy kominiarskie, wyłazy dachowe, itp.,

• Przemurowanie kominów ponad dachem i wymiana tynków w części strychowej,

 

ELEWACJA

• Wymiana/odnowienie drzwi zewnętrznych,

• Wymiana tynków, obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych,

• Malowanie elewacji.

 

Szczegółowy zakres robót budowlanych określają:

 

1)      Projekty budowlane odrębne dla poszczególnych budynków z lipca 2016 r. opracowane przez SK- Architekci Pracownia Architektoniczna ul. Wolności 2 58-500 Jelenia Góra.

2)      Projekty budowlane dla pięciu budynków z sierpnia 2016 r. opracowane przez Pracownię Projektowo-Inżynierską „ AP-Projekt” ul. Esperantystów 2/6, 59-800 Lubań

3)      Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

4)      Przedmiary robót opracowane przez w/w pracownie  architektoniczne będące elementem pomocniczym przy indywidualnym procesie kosztorysowym:

- Roboty budowlane

- Roboty tynkarskie

- Roboty malarskie

- Roboty remontowe i renowacyjne

       - Roboty dekarskie

 

5. Wymagany termin wykonania dla wszystkich zadań:

do 31.03.2019r. liczony również jako graniczny termin do obliczenia punktów w kryterium termin wykonania zamówienia.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - NIE DOTYCZY,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej :

Dla Zadania nr 1- 11, posiadanie Polisy OC od prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą jak 55.000,00 zł na każde zadanie

Dla Zadania nr 12, posiadanie Polisy OC od prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą jak 110.000,00 zł

Dla Zadania nr 13, posiadanie Polisy OC od prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą jak 165.000,00 zł

Dla Zadania nr 14, posiadanie Polisy OC od prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą jak 110.000,00 zł

 

c) dokonają wpłaty wadium w określonych w pkt 8 kwotach

d)  zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą:

w zakresie Zadania Nr 1 - 11:

- realizacją budowy, remontu lub rewitalizacji budynków   w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  jednego budynku  o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane tekst jednolity / Dz.U. z 2017r. poz.1332/ o łącznej wartości nie mniejszej niż  30.000,00 zł brutto dla każdego zadania , łącznie z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (referencje lub inne dokumenty).

- dysponowanie jedną osobą kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności budownictwo ogólne  wraz z aktualną przynależnością do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do prowadzenia od jednego do jedenastu zadań , lub również  w przypadku podjęcia przez oferenta większej ilości zadań .

w zakresie Zadania Nr 12:

- realizacją budowy, remontu lub rewitalizacji budynków   w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  jednego budynku  o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane tekst jednolity / Dz.U. z 2017r. poz.1332/ o łącznej wartości nie mniejszej niż  60.000,00 zł. brutto , łącznie z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (referencje lub inne dokumenty).

- dysponowanie jedną osobą kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności budownictwo ogólne  wraz z aktualną przynależnością do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do prowadzenia zadania , lub również  w przypadku podjęcia przez oferenta większej ilości zadań .

 w zakresie Zadania Nr 13:

- realizacją budowy, remontu lub rewitalizacji budynków   w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  jednego budynku  o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane tekst jednolity / Dz.U. z 2017r. poz.1332/ o łącznej wartości nie mniejszej niż  90.000,00 zł. brutto , łącznie z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (referencje lub inne dokumenty).

- dysponowanie jedną osobą kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności budownictwo ogólne  wraz z aktualną przynależnością do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do prowadzenia zadania , lub również  w przypadku podjęcia przez oferenta większej ilości zadań .

w zakresie Zadania Nr 14:

- realizacją budowy, remontu lub rewitalizacji budynków   w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  jednego budynku  o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane tekst jednolity / Dz.U. z 2017r. poz.1332/ o łącznej wartości nie mniejszej niż  60.000,00 zł. brutto , łącznie z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (referencje lub inne dokumenty).

- dysponowanie jedną osobą kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności budownictwo ogólne  wraz z aktualną przynależnością do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do prowadzenia zadania , lub również  w przypadku podjęcia przez oferenta większej ilości zadań .

 

e) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga aby osoby skierowane przez

    Wykonawcę lub Podwykonawcę do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia wykonywały:

   - na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy    przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia roboty rewitalizacyjne wielorodzinnych budynków mieszkalnych przez co najmniej 5 pracowników fizycznych (pięć etatów).

   -Wykonawca lub Podwykonawca może zatrudniać pracowników fizycznych w innym wymiarze czasu pracy, jeżeli wykaże równoważną liczbę godzin zatrudnionych pracowników.

    -Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożyć wykaz

         zatrudnionych pracowników sporządzony wg załącznika nr 6 do SIWZ. Nie spełnienie przez  Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu z  art. 29 ust. 3a ustawy PZP spowoduje odrzucenie

         oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o których

        mowa powyżej zostanie spełniony  jeżeli  jeden z wykonawców wspólnie ubiegający się o

        zamówienie spełnia w/w. warunek.

  4) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku, o których mowa w  SIWZ w

         stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na

         zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru

         prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,

5) Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

-Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

-Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.

6) Podstawy wykluczenia:

-z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

-Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy PZP należy przedłożyć:

a)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,

b)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

c)kopię polisy OC potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwoty określone w pkt.6 ppkt 2b),

d)wykaz robót sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ w ilościach nie mniejszych jak określonych w pkt.6 ppkt 2d),

e)wykazu osób funkcyjnych skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wg. wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ w ilościach nie mniejszych jak określonych w pkt.6 ppkt 2d),

f)wykaz osób fizycznych zatrudnionych przy realizacji zamówienia wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ w ilościach nie mniejszych jak określonych w pkt.6 ppkt 2e),

2) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d)czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

 

3) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia wg. załącznik nr 2a) do SIWZ.

 

4) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

a)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności  wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c)oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

 

W zakresie nieuregulowanym niniejszym ogłoszeniem, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126).

 

5)  Inne dokumenty:

a) Formularz oferty.

b) Dowód wniesienia wadium.

c) Formularze gwarancji.

 

6) Informacje dla wykonawców zagranicznych (jeśli dotyczy)

Wykonawcy zagraniczni zobowiązani są do przedstawienia odpowiednich dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r z dnia  27 lipca 2016r poz. 1126).

 

8. Wadium przetargowe – zamawiający wymaga wniesienia wadium dla poszczególnych zadań:

Zadanie

Numer

Adres

Mirsk

Wartość wadium PLN

 1.

pl. Wolności 13

1.000,00

 2.

pl. Wolności 14

1.000,00

 3.

pl. Wolności 21

1.000,00

 4.

pl. Wolności 30

1.000,00

 5.

pl. Wolności 32

   400,00

 6.     

ul. Kościelna 2

1.000,00

 7.

ul. Betleja 2

1.000,00

 8.

ul. Betleja 6

2.000,00

 9.

ul. Betleja 10

2.000,00

10.

ul. Betleja 13

1.000,00

11.

ul. Mickiewicza 13

2.000,00

12.

ul. Kościuszki 10

5.000,00

12.

ul. Zdrojowa 1-3

 

13.

ul. Podchorążych 17

5.000,00

13.

ul. Podchorążych 21

 

13.

ul. Podchorążych 25

 

14.

ul. Mickiewicza 3

2.000,00

14.

ul. Mickiewicza 4

 

 

Razem

25.400,00

 

 

 

Wykonawca składający ofertę łączną na dwa lub więcej zadań sumuje powyższe kwoty wadium

 

Wadium wnoszone  w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto PKO BP S.A. nr  58 1020 2124 0000 8102 0011 1468 z zaznaczeniem wpłaconej kwoty na poszczególne zadanie.

 

9. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena oferty brutto - 60 %,

termin zakończenia robót i zgłoszenie do odbioru końcowego - 20%

długość okresu gwarancji - 20%,

 

10.Oferty sporządzone w języku polskim w zamkniętych kopertach z napisem: „Oferta przetargowa  –  Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk”                                                                                                              - nie otwierać przed  12.07.2018 r. godz. 10.30’’ należy składać w siedzibie lub wysłać na adres Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Mirsk, 59-630 Mirsk, Pl. Wolności 39, pokój nr 1 (sekretariat) do dnia 12.07.2018 r. do godz. 1000 .

 

 

11.Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.07.2018 r. o godz. 1030 w  siedzibie Zamawiającego, pokój nr 12 (sala posiedzeń).

 

12.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

13.Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w podziale na Zadania kolejno od nr  1 – 11 , 12, 13 i 14 oraz nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

 

14.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

15.Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.

 

16.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej dla dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

17.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017r. poz. 1579).

 

18.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień sektorowych zgodnie z art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017r. poz. 1579).

19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 

 

20.Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Marek Budzan – Podinspektor ds. inwestycji

tel. 75 6222169 e-mail : inwestycje2@mirsk.pl

21.Zamawiający zastrzega, iż w przypadku braku dofinansowania ze środków RPO WD 2014-2020,  odstąpi od realizacji zadania na zasadach określonych w § 18 formularz umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ.

  

22.Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 577578-N-2018  z dnia 26.07.2018 r.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.06.2018r.
Dokument wytworzony przez: Podinspektor ds. inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marek Budzan podinspektor ds. inwestycji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 czerwca 2018 11:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Budzan
Ilość wyświetleń: 338
26 czerwca 2018 12:32 Marek Budzan - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_12_przedmiary.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 czerwca 2018 12:29 Marek Budzan - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_11stwor_4.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 czerwca 2018 12:29 Marek Budzan - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_11_stwor_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::