Przetargi

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane, pn. : "Budowa zatoki parkingowej i drogi wewnętrznej przy budynku Klubu Integracji Społecznej w Mirsku"

 

OGŁOSZENIE

o zamówieniu na roboty budowlane – wartość poniżej 5.548.000 EURO


Gmina Mirsk ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn:

„Budowa zatoki parkingowej i drogi wewnętrznej przy budynku Klubu Integracji Społecznej w Mirsku”

 

 

 

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

Roboty budowlane w zakresie parkingów – kod: 45223300-9

Przygotowanie terenu pod budowę – kod: 45100000-8

Usuwanie gleby – kod: 45112500-0

Roboty w zakresie kanalizacji i ścieków – kod: 45232410-9

Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego – kod: 45316100-6

 

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Budowa zatoki parkingowej i drogi wewnętrznej przy budynku Klubu Integracji Społecznej w Mirsku. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawiera dokumentacja projektowa opracowana  przez Biuro Kompleksowych Inwestycji Budowlanych Jan Adamkiewicz. Dokumentacja projektowa obejmuje: projekt budowlany, projekt instalacji sanitarnych i projekt instalacji elektrycznych sporządzone w  2019r.  Wszystkie roboty objęte zakresem umownym winny być wykonane zgodnie z w/w dokumentacją projektową.

 

3. Zakres prac:

Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres rzeczowy prac:

3.1  budowa instalacji oświetleniowej zatoki parkingowej i drogi wewnętrznej przy budynku KIS  w Mirsku Plac Wolności 15:

- rozbudowa  istniejącego odcinka linii napowietrznej oświetlenia drogowego poprzez ułożenie linii kablowej oraz posadowienie i zasilenie 5  lamp oświetleniowych. Oprawy oświetleniowe do zamontowania na wbudowanych przez wykonawcę słupach oświetleniowych przekaże wykonawcy  inwestor,

- uzgodnienia z podmiotem prowadzącym eksploatację sieci oświetleniowej w zakresie wpięcia  oraz wyprowadzenie zasilania instalacji oświetlenia ze słupa JGL464251,

- wytyczenie geodezyjne trasy kabla oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- pomiary wykonanej instalacji elektrycznej.

3.2  budowa instalacji odwadniającej połacie dachowe, zatokę parkingową i drogę wewnętrzną przy  budynku KIS w Mirsku  Plac Wolności 15:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej  odprowadzającej wody opadowe z połaci dachowych oraz terenów utwardzonych wokół budynku,

- wpięcie nowej sieci deszczowej do  miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,

- uzgodnienie z właścicielem działki nr 565 terminu wejścia na jej teren w celu wykonania odcinka kanalizacji deszczowej i nowoprojektowanej studni , uporządkowanie terenu i jego utwardzenie po wykonaniu robót, wywiezienie nadmiaru ziemi,

- obsługa geodezyjna prac oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

3.3  budowa zatoka parkingowej i drogi wewnętrznej przy budynku KIS w Mirsku Plac Wolności 15:

- przygotowanie terenu poprzez roboty rozbiórkowe i demontażowe istniejących nawierzchni wraz z krawężnikami i podbudową, wywiezienie materiału rozbiórkowego poza teren budowy i przekazanie dla podmiotu uprawnionego do odbioru i zagospodarowania odpadów wraz z opłatą za utylizację materiału rozbiórkowego za wyjątkiem pozyskanych elementów bruku kamiennego, które Wykonawca odwiezie do wskazanego przez Zamawiającego miejsca tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku, wywiezienie nadmiaru ziemi pozostałej po robotach ziemnych,

- wykonanie robót ziemnych, korytowanie, wyprofilowanie pod nowe warstwy nawierzchni  zatoki parkingowej wraz z wykonaniem nawierzchni  w tym: warstwa odcinająca gr. 6 cm z  piasku, geowłóknina,  podbudowa gr. 20 cm z kruszywa bazaltowego 0-63 mm, podsypka gr. 3 cm. cementowo piaskowa 1:4, kostka betonowa gr. 8 cm,

- wykonanie robót ziemnych, korytowanie, wyprofilowanie pod nowe warstwy nawierzchni  drogi wewnętrznej w tym:  warstwa odcinająca gr 6 cm z piasku, geowłóknina, podbudowa grub. 20 cm z kruszywa bazaltowego o uziarnieniu 0-63 mm, podbudowa  gr 10 cm z kruszywa bazaltowego o uziarnieniu 0-31,5 mm,  podsypka gr. 3 cm. cementowo piaskowa 1:4, kostka betonowa gr. 8 cm,

- ustawienie nowych krawężników drogowych, wystających betonowych o wym.  20x30 cm i wtopionych o wym. 12x25 cm na ławie betonowej z oporem o wym. 20x20 cm. z betonu żwirowego B-15,

-  ustawienie nowych obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na ławie betonowej o wym. 15x20 cm z betonu żwirowego B-15,

 - wykonanie zjazdu z ulicy Sikorskiego wraz  z uzyskaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót,

-  wykonanie nowego ogrodzenia  z siatki na słupkach stalowych od strony ogródków działkowych,

- uporządkowanie terenu po zakończonych pracach, rozścielenie nadmiaru ziemi wzdłuż krawężników i obrzeży betonowych, zagrabienie ziemi, wysianie trawy,

- wywiezienie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych, usuniecie z terenu budowy materiałów z rozbiórek i demontaży oraz przekazanie ich dla podmiotu uprawnionego do odbioru i zagospodarowania odpadów za wyjątkiem pozyskanych elementów stalowych, które Wykonawca odwiezie do wskazanego przez Zamawiającego skupu złomu,

- stała obsługa geodezyjna: wytyczenie zatoki parkingowej oraz drogi, inwentaryzacja geodezyjna w trakcie prowadzenia robót potwierdzająca grubości ułożonych warstw podbudowy nowej  nawierzchni,  sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej zatoki parkingowej i drogi wewnętrznej.

 

4. Okres realizacji zamówienia: do 30 czerwca 2020r.

 

5. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a)    kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - NIE DOTYCZY,

b)   sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Posiadają polisę OC od prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą jak: 500.000,00 zł,

c)    zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą:

  • realizację w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy minimum jednego podobnego zamówienia o wartości minimum 200.000,00 zł oraz udokumentowania jego należytego wykonania w przypadku wyboru oferty,  
  • dysponowanie jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z aktualną przynależnością do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
  • jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacji elektrycznych wraz z aktualną przynależnością tych osób do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
  • jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wraz z aktualną przynależnością do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o których mowa powyżej zostanie spełniony  jeżeli  jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie spełnia ww. warunek.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku, o których mowa w pkt 7.1 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,

b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23.

 

6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można pobrać ze strony internetowej http://bip.mirsk.pl  lub zakupić w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, 59-630 Mirsk, pl. Wolności 39, pokój nr 9. Cena specyfikacji 10 zł.

 

7. Wadium przetargowe:

Zamawiający przewiduje wniesienie Wadium w kwocie : 10.000,00 zł

 

8. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena oferty brutto  – 60%,

długość okresu gwarancji – 40%

 

9. Termin składania ofert upływa dnia 22.01.2020 r. do godz. 12:00.

Przy czym decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.


10. Sposób składania ofert

Oferty sporządzone w języku polskim należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie /opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpie­czającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres: Urząd Miasta i Gminy Mirsk, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk  oznaczone w sposób następujący:

                            

”Oferta przetargowa – Budowa zatoki parkingowej i drogi wewnętrznej przy budynku Klubu Integracji Społecznej w Mirsku”

 

„nie otwierać przed 22.01.2020r. godz. 12:30”

 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowa­nia koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

 

11. Otwarcie ofert nastąpi dnia  22.01.2020r. o godz.12:30 w  siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, pokój nr 12 (sala posiedzeń).

 

12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

13. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

W zakresie procedury przetargowej:

Podinspektor ds. ochrony danych osobowych i zamówień publicznych

Alicja Jaszczyszyn

tel.  75 62 22 169, e-mail: rodo@mirsk.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 730- 1530

 

W zakresie wyjaśnień i informacji dla przedmiotu zamówienia:

Specjalista ds. remontów i inwestycji   

Ewa Pachciarek

tel.  75 62 22 166

e-mail: remont@mirsk.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530

 

14. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie realizacji poszczególnych zadań opisany w pkt 3.

 

15. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej dla dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

16. Zamawiający  nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

 

17. Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.

 

18. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w

dniu 30.12.2019r. pod nr 639002-N-2019

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.12.2019
Dokument wytworzony przez: Podinspektor ds. ochrony danych osobowych i zamówień publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alicja Jaszczyszyn
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 grudnia 2019 12:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Jaszczyszyn
Ilość wyświetleń: 584
29 stycznia 2020 12:34 (Alicja Jaszczyszyn) - Usunięcie załącznika [protokol_z_oceny_ofert_.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 stycznia 2020 12:33 (Alicja Jaszczyszyn) - Dodanie załącznika [protokol_z_oceny_ofert_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 stycznia 2020 12:54 (Alicja Jaszczyszyn) - Dodanie załącznika [zbiorcze_zestawienie_ofert_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::