Przetargi

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku – zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych.

 

Gmina Mirsk plac Wolności 39, 59-630 Mirsk -Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku – zapytanie ofertowe na  zakup i dostawę  sukcesywną materiałów  budowlanych.


ZAPYTANIE OFERTOWE NA  ZAKUP  I  DOSTAWĘ SUKCESYWNĄ  MATERIAŁÓW  BUDOWLANYCH


W  związku z zamiarem  sukcesywnego zakupu  materiałów budowlanych w okresie  od 28.01.2020 r do 31.12.2020r. , zwracamy się  do PT Wykonawców  gotowych wykonać dostawę o złożenie oferty cenowej.

I. ZAMAWIAJACY.
Gmina Mirsk
plac Wolności 39, 59-630 Mirsk
NIP 616-10-08-487  
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku,  59-630 Mirsk ul. Mickiewicza 38.


II. Nazwa zamówienia:
1. Materiały ogólnobudowlane wg załącznika nr 1.
2. Materiały instalacyjne i metalowe wg załącznika nr 2.
3. Materiały elektryczne wg załącznika nr 3.
4. Termin wykonania zamówienia od  28.01.2020r. do 31.12.2020r.
          


III. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień .
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie  oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówień.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.


IV. Informacja o procedurze zapytania ofertowego:

1. Ofertę  na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta powinna być opieczętowana  pieczęcią  firmową, zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę i adres Zamawiającego;

Gmina Mirsk - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku ul. Mickiewicza 38, 59-630 Mirsk, ponadto koperta powinna posiadać oznaczenia: "Oferta na dostawę  materiałów budowlanych".

Oferty winny być złożone nie później niż do dnia 23.01.2020 r. do godziny 14:00  na adres  Gmina Mirsk -Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku ul. Mickiewicza 38, 59-630 Mirsk  


2. Oferta powinna zawierać:
- cenę   jednostkową i wartość brutto materiału zgodnie z formularzem cenowym – załącznik nr 1, nr 2 i nr 3.
- formularz ofertowy załącznik nr 4,
- parafowany formularz umowy  stanowiący załącznik nr 5,
- dokument rejestrowy działalności gospodarczej w zakresie ogłoszonej dostawy( CEIDG, KRS itp.)


3. Przy wyborze wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami; cena ryczałtowa -100%.
Ocena  będzie dokonywana w/g następującego wzoru;

a) cena oferty (odpowiedniego załącznika)  - 100%

opis punktacji;

oferta z najniższą  ceną otrzyma 100 pkt.

pozostałe oceniane będą w/g wzoru

Cena najniższej oferty brutto

Cena badanej oferty brutto x 100pkt = .........pkt         

4. Dopuszcza się złożenie oferty częściowej ( jednej grupy materiałowej wg odpowiedniego załącznika)                        


5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


6.Zapytanie ofertowe ogłoszono na stronie internetowej http//bip.mirsk.pl zakładka :Przetargi


7.Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz udzielenia wszelkich wyjaśnień jest  Jan  Wiśniewski tel. 75 78 34 252.  


8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z jednym lub kilkoma wykonawcami.


10.Wyniki procedury zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronie internetowej jw.


11. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.


12. W prowadzonym postępowaniu  nie ma zastosowanie Ustawa prawo zamówień publicznych z dnia  29.01.2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. , poz 1986).


Załącznikami do zapytania są:
1. Formularz cenowy załącznik nr 1, nr 2, nr 3.
2. Formularz ofertowy załącznik nr 4.
3. Formularz umowy załacznik nr 5.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08.01.2020r.
Dokument wytworzony przez: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2020 09:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 281
10 stycznia 2020 09:19 (Radosław Kuźniar) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2020 09:18 (Radosław Kuźniar) - Dodanie załącznika [z1234.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2020 09:16 (Radosław Kuźniar) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirsk::