Nabór pracowników

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Księgowy, kasjer w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku.

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:
Księgowy, kasjer

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 38, 59-630 Mirsk

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzadowych (j.t. Dz. U. Z 2019 r. poz. 1282), ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Jednostka

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. A. Mickiewicza 38

59-630 Mirsk

Określenie stanowiska

Stanowisko – KSIĘGOWY, KASJER

Termin składania dokumentów

 

03.02.2020

Ilość etatów

1

Wymiar czasu pracy

Pełny wymiar czasu pracy

Wymagania związane ze stanowiskiem

1.Wymagania niezbędne - konieczne do podjecia pracy na stanowisku:

1) wykształcenie średnie (2 letni staż pracy) lub wyższe - preferowane ekonomiczne;

2)obywatelstwo polskie;

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo;

ściganie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) nieposzlakowana opinia;

6) stan zdrowia pozwalajacy na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy;

 

2. Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne

wykonywanie zadań na stanowisku:

1) doświadczenie zawodowe w jednostkach budżetowych

2) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, finansach publicznych,

samorządowych i podatkowych.

3)znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowanem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

a) ustawy o pracownikach samorządowych,

b) zagadnień rachunkowości budżetowej,

c) przepisów podatkowych,

d) ustawy o zamówieniach publicznych,

e) ustawy o finansach publicznych,

6) znajomość obsługi komputera w zakresie programów MS Office (Word, Excel,

Power Point), finansowo-księgowych oraz urządzeń biurowych;

7) umiejętność pracy w zespole;

8) komunikatywność, łatwość w nawiazywaniu kontaktów, gotowość do

wystapień publicznych i prowadzenia spotkań;

9)predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i obowiązkowość przy realizacji zadań.

10) samodzielność działania, odpowiedzialność, sumiennośc i rzetelność;

11) umiejetność planowania, zarządzania pracą oraz czasem;

12) umiejętność jasnego formułowania myśli w mowie i piśmie;

12) elastyczność, mobilność, gotowość do podróży służbowych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku 1. w zakresie KASY:
  a) prowadzenie kasy Zakładu zgodnie z instrukcją kasową,
  b) przyjmowanie wpłat za:
  - czynsze,
  - usługi komunalne,
  - usługi wod-kan,
  - pozostałych,
  c) dokonywanie wypłat na podstawie udokumentowanych dowodów (rachunki,
  zaliczki, listy płac, delegacje)
  d) sprawdzanie dowodów zakupu i kasowych pod względem formalno-rachunkowym,
  e) sporządzanie sprawozdań kasowych, zestawień wpływów, informacji o stanie środków finansowych, sporządzanie raportów kasowych,
  f) współuczestnictwo w pracach przy uzgadnianiu obrotów i sald;

 2. w zakresie księgowości:
  a)) prowadzenia rejestru pozostałego "P";

  b) ustalanie wyników miesięcznych na poszczególnych rodzajach dzialalności,

  c) rozliczanie obrotów i sald miesiędznych i rocznych oraz kontrola ich
  prawidłowości i rzetelności.

  d) rozliczanie końcowe roku, zamykanie kont,

  e) rozliczanie miesięczne kosztów działalności z uwzglednieniem

  f) przestrzeganie ustawy o finansach publicznych,

  g) kontrola formalno-rachunkowa dokumnetów zakupu i pozostałych

  h) wykonywanie innych nie wymienionych zadań, które na mocy przepisów prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora Zakładu należa do kompetencji księgowego-kasjera

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

1. praca w siedzibie pracodawcy ,

2. samodzielne stanowisko pracy,

3. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

Wymagane dokumenty

1. list motywacyjny,

2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz

kwalifikacje zawodowe.

3. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania

pracy na wskazanym stanowisku,

4. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

( w przypadku wyboru kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia

zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz

korzystania z pełni praw publicznych,

6. kwestionariusz osobowy w wersji dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie

( Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009 r,

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców

dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu

prowadzenia akt osobowych pracownika- Dz.U. Nr 115 poz.971),

7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

do celów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie

danych osobowych – Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty (z oznaczeniem nadawcy) należy:

1. składać w zamkniętych kopertach do dnia 03 lutego 2020 r., do godz. 15:00

w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. A. Mickiewicza 38

59-630 Mirsk

lub:

2. przesłać pocztą do dnia 03 lutego 2020 r.do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do

Zakładu) na adres :

Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Mirsku

ul. A. Mickiewicza 38

59-630 Mirsk

 

z dopiskiem " Nabór na stanowisko księgowy, kasjer "

Pozostałe informacje

1. dokumenty przesłane drogą elektroniczną oraz dokumenty, które wpłyną

do Zakładu niekompletne lub po określonym terminie składania

dokumentów nie będą rozpatrywane,

2. dokumenty przedstawione w naborze nie będą zwracane,

3. postępowanie konkursowe składa sie z dwóch etapów:

I etap-weryfikacja dokumentów aplikacyjnych,

II etap- rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

4. osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o

naborze oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania, zostaną

poinformowane indywidualnie i zaproszone na II etap naboru,

5. informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu

Informacji Publicznej (http://bip.mirsk.pl), oraz na tablicy ogłoszeń

w budynku Zakładu.

 

 

 

DYREKTOR

Arkadiusz Klask

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.01.2020r.
Dokument wytworzony przez: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 stycznia 2020 07:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 582
22 stycznia 2020 11:41 (Radosław Kuźniar) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2020 07:44 (Radosław Kuźniar) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::