Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wszczęciu w dniu 20.11.2017 r. postępowania administracyjnego na wniosek Pana Jerzego Matuszak, w imieniu którego działa pełnomocnik: Pan Wiesław Wydra, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Odbudowa zniszczonego przepustu pod drogą gminną w miejscowości Krobica, gmina Mirsk, powiat lwówecki, woj. dolnośląskie, nr działki drogowej 342, 343, w pobliżu działki Wnioskodawcy o nr 159/7 obręb Krobica .

 

 

PP.6733.7.2017.2                                                                                                        Mirsk, 20.11.2017 r.


 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 

z a w i a d a m i a m,że w dniu 20.11.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Jerzego Matuszak, w imieniu którego działa pełnomocnik: Pan Wiesław Wydra, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:Odbudowa zniszczonego przepustu pod drogą gminną w miejscowości Krobica, gmina Mirsk, powiat lwówecki, woj. dolnośląskie, nr działki drogowej 342, 343, w pobliżu działki Wnioskodawcy o nr 159/7 obręb Krobica, nad ciekiem wodnym o nazwie Krobicki Potok w km 1+250 jego biegu o nr działki 358/1 obręb Krobica”W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, co do czynnego udziału w każdym stadium postępowania poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z dokumentacją sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, plac Wolności 39, 59-630 Mirsk, pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz pod numerem tel. 75 64 70 444. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk: http://bip.mirsk.pl, umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk oraz sołectwa Krobica.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ww. obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

                                                                                            /-/ Andrzej Jasiński


Otrzymują:

1. Pan Wiesław Wydra – pełnomocnik Wnioskodawcy

2. Strony postępowania zgodnie z rozdzielnikiem pozostającym w aktach sprawy

3. A/a.

 

Do publicznej wiadomości:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk: http://bip.mirsk.pl,

2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk,

3. Tablica ogłoszeń sołectwa Krobica.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.11.2017r.
Dokument wytworzony przez: Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aneta Szabla
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2017 13:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 142
21 listopada 2017 13:21 Radosław Kuźniar - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2017 13:21 Radosław Kuźniar - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::