Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wszczęciu postępowanie administracyjnego na wniosek Gminy Mirsk, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk w sprawie zmiany decyzji nr 1/2017 z dnia 28.04.2017 r. w zakresie zmiany numeru działki (w wyniku podziału działki nr 174/4 na działki 174/8 i 174/9, obręb Krobica) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobicy.”.


Mirsk, dnia 08.02.2018 r.                                                                                  PP.6733.2.2017.16

 

                                                      OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)


                                                      z a w i a d a m i a m,

 

że w dniu 08.02.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Mirsk, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk w sprawie zmiany decyzji nr 1/2017 z dnia 28.04.2017 r. w zakresie zmiany numeru działki (w wyniku podziału działki nr 174/4 na działki 174/8 i 174/9, obręb Krobica) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

                           „Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobicy.”.

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, co do czynnego udziału w każdym stadium postępowania poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z dokumentacją sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, plac Wolności 39, 59-630 Mirsk, pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz pod numerem tel. 75 64 70 445 w ww. godzinach. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk: http://bip.mirsk.pl, umieszczone na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miasta i Gminy Mirsk oraz sołectwa Krobica.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ww. obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
                                                                                                          Burmistrz

                                                                                                   Miasta i Gminy Mirsk

                                                                                                   /-/ Andrzej Jasiński
 Otrzymują:
1. Strony postępowania zgodnie z rozdzielnikiem pozostającym w aktach sprawy.

2. A/a.


Do publicznej wiadomości:
1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk: http://bip.mirsk.pl.

2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk.

3. Tablica ogłoszeń sołectwa Krobica.


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08.02.2018r.
Dokument wytworzony przez: Specjalista ds. planowania przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Fabijańczuk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lutego 2018 12:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 126
09 lutego 2018 12:39 Radosław Kuźniar - Dodanie załącznika [pp67332201716.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lutego 2018 12:30 Radosław Kuźniar - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lutego 2018 12:30 Radosław Kuźniar - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::