Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Pana Macieja Domina, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk, w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na działkach nr 206/11, 206/12, 206/13, 206/14, 206/15, 206/15, 206/16, 206/17, 209 obręb Mroczkowice, gmina Mirsk dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej.”

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)


z a w i a d a m i a m,


że w dniu 15.05.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Macieja Domina, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk, w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na działkach nr 206/11, 206/12, 206/13, 206/14, 206/15, 206/15, 206/16, 206/17, 209 obręb Mroczkowice, gmina Mirsk dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej.”

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających     z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, co do czynnego udziału w każdym stadium postępowania poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z dokumentacją sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, plac Wolności 39, 59-630 Mirsk, pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz pod numerem, tel. 75 64 70 444 w ww. godzinach. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk: http://bip.mirsk.pl, umieszczone na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miasta i Gminy Mirsk oraz sołectwa Mroczkowice.


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ww. obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


                                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

                                                                                                      /-/ Andrzej JasińskiOtrzymują:
1. Strony postępowania zgodnie z rozdzielnikiem pozostającym w aktach sprawy.
2. A/a.


Do publicznej wiadomości:
1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk: http://bip.mirsk.pl.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk.
3. Tablica ogłoszeń sołectwa Mroczkowice.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.05.2018r.
Dokument wytworzony przez: Specjalista ds. planowania przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ew
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 maja 2018 08:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 81
21 maja 2018 08:16 Radosław Kuźniar - Dodanie załącznika [pp6733220182.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 maja 2018 08:15 Radosław Kuźniar - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::