Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Marleny Pawliczek INCOM, ul. Marii Dąbrowskiej 4, 41-100 Siemianowice Śląskie, działającej w imieniu P4 Sp. z o. o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na działce nr 206/4, obręb Mroczkowice, gmina Mirsk dla inwestycji pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu LBA3103 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)


z a w i a d a m i a m,

że w dniu 27.04.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pani Marleny Pawliczek INCOM, ul. Marii Dąbrowskiej 4, 41-100 Siemianowice Śląskie, działającej w imieniu P4 Sp. z o. o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na działce nr 206/4, obręb Mroczkowice, gmina Mirsk dla inwestycji pn.:

„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu LBA3103 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zasilaniem w energię elektryczną.”

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających     z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, co do czynnego udziału w każdym stadium postępowania poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z dokumentacją sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, plac Wolności 39, 59-630 Mirsk, pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz pod numerem tel. 75 64 70 444 w ww. godzinach. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk: http://bip.mirsk.pl, umieszczone na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miasta i Gminy Mirsk oraz sołectwa Orłowice.


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ww. obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

                                                                                                         /-/ Andrzej Jasiński

 Otrzymują:
1. Strony postępowania zgodnie z rozdzielnikiem pozostającym w aktach sprawy.
2. A/a.

 


Do publicznej wiadomości:
1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk: http://bip.mirsk.pl.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk.
3. Tablica ogłoszeń sołectwa Mroczkowice.


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.04.2018r.
Dokument wytworzony przez: Specjalista ds. planowania przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Fabijańczuk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2018 08:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 122
07 maja 2018 08:11 Radosław Kuźniar - Dodanie załącznika [pp6733220182.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2018 08:10 Radosław Kuźniar - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::