Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 361 polegająca na remoncie istniejących oraz budowie nowych chodników w granicach istniejącego pasa drogowego, etap 1, 2, 3 – km 5+050 – 11+340”.

                                                  

ROŚ.6220.2.2018.1                                                                                            Mirsk, dnia 21. 03. 2018 r.OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałającychZgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art.73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

 

zawiadamiam


że na wniosek z dnia 15. 03. 2018 r. Pana Macieja Wandzel pełnomocnika Gminy Mirsk zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 361 polegająca na remoncie istniejących oraz budowie nowych chodników w granicach istniejącego pasa drogowego, etap 1, 2, 3 – km 5+050 – 11+340”.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20 zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stosuje się przepisy art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Mirsk www.bip.mirsk.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Mroczkowice i Orłowice dnia 21. 03. 2018 r.


Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym jego stadium poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia wniosków i żądań w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.


Zgodnie z art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lwówku Śl. oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.


Wobec powyższego informuję o wystąpieniu do organów opiniujących. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych opinii w przedmiotowej sprawie.

 

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

                                                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

                                                                                                        /-/ Andrzej Jasiński


Otrzymują:

1. Pan Maciej Wandzel – pełnomocnik Gminy Mirsk

2. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego.

3. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Mroczkowice

4. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Orłowice

5. Tablica ogłoszeń – w miejscu

6. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk (www.bip.mirsk.pl)

7. A/a.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.03.2018r.
Dokument wytworzony przez: Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aneta Szabla
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 marca 2018 13:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 141
21 marca 2018 13:16 Radosław Kuźniar - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::