Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Mirsk, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk reprezentowanej przez Pełnomocnika - Pana Tadeusza Serdakowskiego, zam. ul. Marusarzówny 4, 59-850 Świeradów Zdrój w sprawie zmiany decyzji nr 4/2017 z dnia 30.06.2017 r. w zakresie zmiany zapisu dot. szerokości elewacji frontowej budynku na działce nr 447, obręb Orłowice o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa budynku zapl


PP.6733.6.2017                                                                                      Mirsk, dnia 22.03.2018 r.
PP.6733.1.2018.2

 

OBWIESZCZENIE

 


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

z a w i a d a m i a m,

 
że w dniu 22.03.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Mirsk, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk reprezentowanej przez Pełnomocnika- Pana Tadeusza Serdakowskiego, zam. ul. Marusarzówny 4, 59-850 Świeradów Zdrój w sprawie zmiany decyzji nr 4/2017 z dnia 30.06.2017 r. w zakresie zmiany zapisu dot. szerokości elewacji frontowej budynku na działce nr 447, obręb Orłowice o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.:


 

„Budowa budynku zaplecza sportowego.”

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, co do czynnego udziału w każdym stadium postępowania poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z dokumentacją sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, plac Wolności 39, 59-630 Mirsk, pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz pod numerem tel. 75 64 70 444 w ww. godzinach. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk: http://bip.mirsk.pl, umieszczone na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miasta i Gminy Mirsk oraz sołectwa Orłowice.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ww. obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

                                                                                                         /-/ Andrzej Jasiński

 

Otrzymują:

1. Strony postępowania zgodnie z rozdzielnikiem pozostającym w aktach sprawy,

2. A/a.

Do publicznej wiadomości:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk: http://bip.mirsk.pl,

2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk,

3. Tablica ogłoszeń sołectwa Orłowice.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.03.2018r.
Dokument wytworzony przez: Specjalista ds. planowania przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Fabijańczuk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 marca 2018 13:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Kuźniar
Ilość wyświetleń: 122
22 marca 2018 13:26 Radosław Kuźniar - Dodanie załącznika [pp673362017_pp6733120182.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 marca 2018 13:25 Radosław Kuźniar - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::