Komunikaty (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2013 roku w zakresie: sportu, pomocy społecznej, kultury oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2013 roku w zakresie: sportu, pomocy społecznej, kultury oraz ratownictwa i ochrony ludności. I. Rodzaje zadań oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację. 1.Kultura fizyczna i sport -196.000 zł. a)...

Informacja o godzinach pracu Urzędu Miasta i Gminy Mirsk w dniu 31.12.2012r.

Ogłoszenie Uprzejmie informujemy, że dnia 31 grudnia 2012 r. (poniedziałek) Urząd Miasta i Gminy Mirsk będzie czynny od godz. 8.00 do godz. 13.00. Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk będzie przyjmował interesantów dnia 2 stycznia 2013 r. (środa) od godz. 13.00.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 21.12.2012r. o wydaniu postanowienia znak. ROŚ.6220.5.2012.5 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie malarni zanurzeniowej na działce nr 563/16 w Giebułtowie” i ustalił zakres raportu, który powinien zawierać informacje określone w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

ZGKiM Mirsk - dwa wolne lokale użytkowe do wynajmu położone w Mirsku przy ul. Podchorążych nr 3 o powierzchni użytkowej 67,35m2 oraz przy ul. Głowackiego 11 o powierzchni użytkowej 33,10m2.

O G Ł O S Z E N I E Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku informuje, że posiada do wynajmu dwa wolne lokale użytkowe położone w Mirsku przy ul. Podchorążych nr 3 o powierzchni użytkowej 67,35m2 oraz przy ul. Głowackiego 11 o powierzchni użytkowej 33,10m2. Szczegółowych informacji w sprawie najmu w/w lokali...

OGŁOSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - Wyniki konsultacji społecznych projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

OGŁOSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Wyniki konsultacji społecznych projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. Konsultacje społeczne odbyły się w oparciu o uchwałę Nr XXVIII/181/12 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 31 października...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o możiwości zgłaszania uwag do projektu programu współpracy Miasta i Gminy Mirsk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

OGŁOSZENIE Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu programu współpracy Miasta i Gminy Mirsk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::