Komunikaty (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2014 roku, w zakresie: kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2014 roku, w zakresie: kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury oraz ratownictwa i ochrony ludności. I. Rodzaje zadań oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację. 1. Kultura fizyczna i...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Wymiana lamp oświetlenia drogowego w Mroczkowicach. Trasa linii kablowej będzie przebiegać przez działki o nr 209, 264 obręb Mroczkowice, gmina Mirsk".

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 647) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 267) z a w i a d a m i a m, że w dniu 06.12.2013...

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w sprawie administracji cmentarzem w Rębiszowie

Komunikat Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż od dnia 01.01.2014r. nowy cmentarz parafialny w Rębiszowie zostanie przekazany w zarząd i administrację Gminy Mirsk jako cmentarz komunalny. W imieniu Gminy Mirsk administrację cmentarza sprawować będzie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku. Wszelkie sprawy związane z wykupem...

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w sprawie administracji targowiskiem miejskim przy ul.Bohaterów znad Nysy w Mirskukomunalnymi w Mirsku i Giebułtowie

Komunikat Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż od dnia 01.10.2013r. administracją cmentarzy komunalnych w Mirsku i Giebułtowie zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku. Wszelkie sprawy związane z wykupem miejsc pochówku oraz administrowaniem cmentarzy są załatwiane w godzinach pracy Zakładu(od poniedziałku...

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w sprawie administracji cmentarzami komunalnymi w Mirsku i Giebułtowie

Komunikat Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż od dnia 01.10.2013r. administracją cmentarzy komunalnych w Mirsku i Giebułtowie zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku. Wszelkie sprawy związane z wykupem miejsc pochówku oraz administrowaniem cmentarzy są załatwiane w godzinach pracy Zakładu(od poniedziałku...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o proteście mieszkańców wsi Giebułtów oraz piśmie Komitetu Mieszkańców Giebułtowa odnośnie obwieszczenia z dnia 15.10.2013 r. ROŚ. 6220.5.2012.14/2013 informującym o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie malarni zanurzeniowej na działce nr 563/16 w Giebułtowie".

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o możliwości zgłaszania uwag do projektu programu współpracy Gminy Mirsk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o możliwości zgłaszania uwag do projektu programu współpracy Gminy Mirsk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art....

Obwieszczenie Komisji Wyborczej Sołectwa Orłowice z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zgłoszeń kandydatów na sołtysa sołectwa Orłowice

OBWIESZCZENIE KOMISJI WYBORCZEJ SOŁECTWA ORŁOWICE z dnia 30 października 2013 r. Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 3 lit. b Uchwały Nr XXXVI/289/134 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4707 z 19 sierpnia 2013 r.) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Orłowice Komisja Wyborcza Sołectwa Orłowice podaje...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie malarni zanurzeniowej na działce nr 563/16 w Giebułtowie”.

O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk podaje...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::