Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2015...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wszczęciu w dniu 14.12.2015r. postępowania administracyjnego na wniosek Pana Jana Adamkiewicza zam. przy ul. Kazimierza Wielkiego 11, 59-800 Lubań, który działa w imieniu Gminy Mirsk, pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „przystosowanie oddziału przedszkolnego do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w budynku szkoły podstawowej” w granicach działki nr: 357/2; ...

PP.6733.7.2015.2 Mirsk, dnia 22.12.2015 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r....

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wszczęciu w dniu 14.12.2015r. postępowania administracyjnego na wniosek Pana Jana Adamkiewicza zam. przy ul. Kazimierza Wielkiego 11, 59-800 Lubań, który działa w imieniu Gminy Mirsk, pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: przystosowanie oddziału przedszkolnego do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w budynku szkoły podstawowej w granicach działki nr: 112/1; obręb ...

PP.6733.6.2015.2 Mirsk, dnia 22.12.2015 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wydaniu w dniu 23.12.2015 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia – oświetlenie drogowe sołectwa Mlądz" w granicach działek o numerach: 112, 113, 115, 181, 195, 273, 297, 298, 321, 452, 493, 494, 495, 496, 506, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 549, 554; obręb Mlądz, gmina Mirsk; 461, 462, ...

PP.6733.5.2015.11 Mirsk, dnia 23.12.2015 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r....

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie mnicha stawu w leśnictwie Rębiszów, oddział 50k, powiat lwówecki, gmina Mirsk (obszar wiejski), Gierczyn, dz. Nr 606/50".

ROŚ.6220.3.2015.9 Mirsk, dnia 21.12.2015 r. OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. NR 199, poz. 1227, ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

PP.6720.1.2014.13 Mirsk, dnia 21.12.2015 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wydaniu w dniu 14.12.2015r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Karłowcu k/Mirska".

ROŚ. 6220.4.2015.7 Mirsk, 14.12.2015r. OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia...

Informacja o zmianie wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

I N F O R M A C J A Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2016 roku nastąpi zmiana wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych

Zarządzenie Nr 178/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2016 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

ZARZĄDZENIE Nr 178/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2016 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności Na podstawie...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o zaproszeniu przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) do pracy w komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert, na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2016 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kult

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) do pracy w komisji konkursowej, opiniującej oferty...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::