Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wyborach uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Rębiszów.

O G Ł O S Z E N I E Informuję, że zebranie wiejskie w Rębiszowie dnia 17.05.2012 r.: 1) wybrało Komisję Wyborczą w składzie: Stanisław Babik, Elżbieta Kuchciak, Jolanta Sieradzka, Henryk Szubert, Bożena Woźny, która przeprowadzi wybory uzupełniające na funkcję członków rady sołeckiej sołectwa Rębiszów, 2)...

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch bezodpływowych zbiorników na terenie nieczynnej żwirowni” w oddz. 24c leśnictwo Kamienno w nawiązaniu do wniosku Pana Andrzeja Bobka WTU Sp. z o.o. ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław działającego w imieniu Nadleśnictwa Szklarska Poręba z siedzibą w Szklarskiej Porębie, ul. Krasińskiego 6, 58-580 Szklarska Poręba.

OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. NR 199, poz. 1227, ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pana Andrzeja Bobka WTU Sp. z o.o. ul. Karkonoska...

Lokalna Grupa Aktywnych "Mały i Duży dla Giebułtowa" - oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - "Witacze dla Giebułtowa - to jest właśnie Wsi Odnowa".

Lokalna Grupa Aktywnych "Mały i Duży dla Giebułtowa" - oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - "Witacze dla Giebułtowa - to jest właśnie Wsi Odnowa". Informujemy, że Lokalna Grupa Aktywnych "Mały i Duży dla Giebułtowa" złożyła ofertę realizacji...

ZGKiM Mirsk - wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu - Mirsk, ul. Kościuszki 10.

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami) i art. 25 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( t.j. Dz.U....

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o podaniu do publicznej wiadomości o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mirsk, dla działki nr 11/268, obręb Izera, gmina Mirsk.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dz. u. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o rozstrzygnięcie konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 3 stycznia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 1/2012 z dnia 3 stycznia 2012 roku, na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu: sportu, pomocy społecznej, kultury oraz ratownictwa i ochrony ludności.

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Mirsku informuje, że w dniu 13 lutego 2012 roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 3 stycznia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 1/2012 z dnia 3 stycznia 2012 roku, na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu: sportu, pomocy społecznej, kultury oraz ratownictwa i ochrony ludności,...

ZGKiM Mirsk - wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu.

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami) i art. 25 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U....

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::